Финансова информация

Информация и достъп до годишните финансови отчети за дейността на „Пенсионноосигурително дружество: ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД и управляваните от него фондове, ще бъдат предоставени в сроковете, регламентирани в задължителната правна рамка.