Инвестиции

Инвестициите в модернизацията на България
могат да носят добра доходност,
повишават финансовата стабилност
и укрепват националната сигурност,
издигат репутацията
и привлекателността на страната
за външните инвеститори.

ПОД „ДаллБогг: Живот и Здраве“ инвестира средствата на осигурените лица в страната и чужбина при спазване на принципите за пълна прозрачност, високо качество при подбора, надеждност, ликвидност, доходност и диверсификация.

 

Ние спазваме всички законови изисквания и ограничения. При управление на активите на фондовете, дружеството постоянно търси да осигури нарастване стойността на средствата по индивидуалните партиди на осигурените лица при разумни нива на риск.

 

Инвестиционните портфейли на фондовете по групи активи, инвестиционни инструменти и емитенти са диверсифицирани с цел постигане на възможно най-добра очаквана възвръщаемост при поемане на минимален и добре премерен риск, специфичен за ценните книжа на даден емитент при пълноценен своевременен анализ на секторното и регионалното разпределение на пазарния риск.

 

Инвестиционнен посредник на дружеството е  УниКредит Булбанк.

 

Инвестиционна политика на Универсален пенсионен фонд „ДаллБогг: Живот и Здраве“

Инвестиционна политика на Професионален пенсионен фонд „ДаллБогг: Живот и Здраве“

Инвестиционна политика на Доброволен пенсионен фонд „ДаллБогг: Живот и Здраве“