Новини

Комисията за финансов надзор обяви окончателните резултати от промяна на участие и прехвърляне на средства на осигурени лица от един в друг съответен пенсионен фонд за четвъртото тримесечие на 2021 г.

В това тримесечие „ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД участва в процедурата по промяна на участие чрез своите новосъздадени фондове – УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ и ППФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“.

В резултат на неуморната и професионална дейност на нашите служители и осигурителни посредници, първите осигурени лица, пожелали да станат членове в нашите пенсионни фондове, са факт.

Съпоставяйки нетните резултати на всички пенсионноосигурителни фондове, данните показват, че в УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ и ППФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ е отчетен най-голям среден нетен размер на прехвърлени средства по индивидуалните партиди на осигурените лица – 7 876 лв. в универсалния и 8 972 лв. в професионалния пенсионен фонд.

С резултатите на КФН за приключилата процедура по промяна на участие можете да се запознаете тук.

Посочените резултати нямат връзка с бъдещи резултати.

На 15.02.2022 г. приключи първата процедура по промяна на участие и прехвърляне на средства на осигурени лица от пенсионните фондове, управлявани от други пенсионноосигурителни дружества във фондовете, управлявани от „ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД.

Осигурените лица, които се възползваха от правото си и подадоха заявления за промяна на участие през последното тримесечие на 2021 г., вече са членове на УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ и ППФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“.

Повече за Дружеството, за фондовете, които управлява, за възможностите да станете наши членове, както и за пенсионната система в България, можете да научите тук.

На 01.02.2022 г. се проведоха първите заседания на учредените Попечителски съвети за УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ и ППФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“.

Тяхната цел е да представляват и защитават интересите на осигурените лица и пенсионерите във фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и във фондовете за извършване на плащания.

В Съветите влизат представители на национално представените организации на работниците и служителите и на работодателите, както и един представител на „ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД.

Повече информация за членовете на Попечителския съвет за УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ можете да намерите тук, а за членовете на Попечителски съвет за ППФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ тук.

През месец Януари 2022 г. постъпиха първите работодателски вноски по сключени договори между „ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД и работодатели, които са пожелали да правят вноски в полза на своите работници и служители.

Средствата, които са постъпили по индивидуалните партиди на лицата, могат да се ползват за допълнителни пенсии, за еднократно или разсрочено изплащане, в случаите, определени в Кодекса за социално осигуряване, в Правилника за организацията и дейността на ДПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ и сключения договор.

В края на месеца постъпиха и първите вноски в УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“. Те са на лица, за които за първи път възниква задължението за осигуряване в универсален фонд и са пожелали да поверят първите си осигурителни вноски на управлявания, от „ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД, Универсален пенсионен фонд.

Постъпилите вноски на новите членове са отразени в първите им лични индивидуални партиди.

Постъпването на вноски в ДПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ и в УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ доведе до изчисляване на първите стойности на дяловете, които можете да проследите тук.

На 26.10.2021 г., с Решение № 787–УПФ, Решение № 788–ППФ и Решение № 789–ДПФ, Комисията за финансов надзор издаде разрешение на „Пенсионноосигурително дружество ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД за управление на Универсален пенсионен фонд „ДаллБогг: Живот и Здраве“, Професионален пенсионен фонд „ДаллБогг: Живот и Здраве“ и Доброволен пенсионен фонд „ДаллБогг: Живот и Здраве“.

С удоволствие Ви съобщаваме, че с издаването на тези решения, Нaдзорният орган удостоверява, че Дружеството ни и управляваните от него фондове отговарят на всички нормативни изисквания за дейността по пенсионно осигуряване в страната.

Най-новото „Пенсионноосигурително дружество ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД приветства с „Добре дошли“ всеки, пожелал да стане част от нашето семейство!