Професионален пенсионен фонд

Осигуряване в
Професионален пенсионен фонд
„ДаллБогг: Живот и Здраве“

Кой подлежи на осигуряване в Професионален пенсионен фонд?

 

В Професионален пенсионен фонд се осигуряват лица, работещи при условията на първа или втора категория труд и са задължени да се осигуряват в професионален пенсионен фонд, при условията и по реда на КСО.

 

Лицата, работещи в условията на първа и втора категория труд, са описани в Наредба за категоризиране на труда при пенсиониране.

 

Осигуряването в Професионален пенсионен фонд се осъществява на капиталово-покривен принцип. Размерът на осигурителните вноски е определен в Кодекса за социално осигуряване като процент от осигурителния доход и е за сметка на работодателя, който според категорията труд се определя както следва:

  • 12 на сто – за лицата, работещи при условията на I категория труд;
  • 7 на сто – за лицата, работещи при условията на II категория труд.

Права на осигурените лица

 

Осигуряването в Професионален пенсионен фонд „ДаллБогг: Живот и Здраве“ дава право на:

 

Срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране за работещите при условията на първа и втора категория труд;

 

Еднократно или разсрочено изплащане до 50 на сто от средствата, натрупани по индивидуалната партида, при трайно намалена работоспособност над 89,99 на сто;

 

Еднократно или разсрочено изплащане на средствата по индивидуалната партида на осигурено лице, на което е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст по Част І на КСО и не е придобило право на професионална пенсия за ранно пенсиониране;

 

Прехвърляне на средствата по индивидуалната партида в УПФ или ДПФ, при отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на Част I от КСО и не е придобито право на професионална пенсия за ранно пенсиониране;

 

Еднократно или разсрочено изплащане на суми на наследниците на починало осигурено лице или на пенсионер със срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране.

От какво зависи размерът на допълнителната пожизнена пенсия?

 

Размерът на професионалната пенсия за ранно пенсиониране зависи от:

 

  • натрупаните средства в индивидуалната партида;
  • техническият лихвен процент към датата на отпускане на пенсията, одобрен от Комисията за финансов надзор;
  • срока на получаване на пенсията, в години и месеци, до навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО от лицето.

Такси и удръжки

 

При управлението на средствата на професионалния пенсионен фонд, таксите и удръжките в полза на ПОД „ДаллБогг: Живот и Здраве“ са следните:

 

  • удръжка от всяка осигурителна вноска при постъпването й в професионалния пенсионен фонд в размер на 3.75 на сто;
  • инвестиционна такса, изчислена върху стойността на нетните активи на професионалния пенсионен фонд, в зависимост от периода, през който те са били управлявани от пенсионноосигурителното дружество, в размер на 0.75 на сто годишно;
  • такса в размер на 10 лв. при прехвърляне на средствата по индивидуалната партида от ППФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ в пенсионните схеми на Европейския съюз, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка, съгласно чл. 343а, ал. 1, т. 2 и чл. 343е от КСО.

 

* Не се удържат суми върху прехвърлени средства от професионален пенсионен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество.

Банка попечител

 

Обединена Българска Банка

Банкова сметка на Професионален Пенсионен Фонд:

 

Банка: Обединена българска банка
BIC Код: UBBSBGSF
IBAN Номер: BG57UBBS80021026297450