Визия и цели

Визия и цели

Мисията на „Пенсионноосигурително дружество ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД е да донесе на всички осигурени лица прекрасно задоволство, продължаваща сигурност и финансова самоувереност. Гордостта, доверието и силата на нашите осигурени лица изграждат нашата репутация на солиден договорен партньор за допълнителното пенсионно осигуряване.

 

Ние постоянно се стремим към усъвършенстване работата на нашите добре структурирани пенсионноосигурителни фондове и ефективно инвестиране на активите. Ние решаваме част от вашите проблеми. Основната цел на инвестициите е реално нарастване на обема на натрупаните средства по индивидуалните партиди на осигурените във фондовете лица чрез надеждно управление на рисковете.

 

Създаването и постепенното разширяване на мрежа от активно работещи осигурителни посредници и разработването на образователни програми, свързани с повишаване на осигурителната култура и отговарящи на специфичните нужди на всеки клиент, са ключови елементи от превръщането на „Пенсионноосигурително дружество ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД в предпочитан и доверен избор. Дружеството работи при стриктно спазване изискванията на регулаторната рамка – кодекси, закони и подзаконови нормативни актове.