Инвестиции

Инвестициите в модернизацията на България
могат да носят добра доходност,
повишават финансовата стабилност
и укрепват националната сигурност,
издигат репутацията
и привлекателността на страната
за външните инвеститори.

ПОД „ДаллБогг: Живот и Здраве“ инвестира средствата на осигурените лица в страната и чужбина при спазване на принципите за пълна прозрачност, високо качество при подбора, надеждност, ликвидност, доходност и диверсификация.

 

Ние спазваме всички законови изисквания и ограничения. При управление на активите на фондовете, дружеството постоянно търси да осигури нарастване стойността на средствата по индивидуалните партиди на осигурените лица при разумни нива на риск.

 

Инвестиционните портфейли на фондовете по групи активи, инвестиционни инструменти и емитенти са диверсифицирани с цел постигане на възможно най-добра очаквана възвръщаемост при поемане на минимален и добре премерен риск, специфичен за ценните книжа на даден емитент при пълноценен своевременен анализ на секторното и регионалното разпределение на пазарния риск.

 

Инвестиционни посредници:

 

УниКредит Булбанк
БенчМарк Финанс АД
Банка ДСК АД

 

* БенчМарк Финанс АД – за сделки със средства на УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“, ППФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ и ДПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“

 

Инвестиционна политика на Универсален пенсионен фонд „ДаллБогг: Живот и Здраве“
Инвестиционна политика на Професионален пенсионен фонд „ДаллБогг: Живот и Здраве“
Инвестиционна политика на Доброволен пенсионен фонд „ДаллБогг: Живот и Здраве“

 

Оповестяване на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година

Неотчитане на неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост