Доброволен пенсионен фонд

Осигуряване в
Доброволен пенсионен фонд
„ДаллБогг: Живот и Здраве“

Какво представлява Доброволният пенсионен фонд (ДПФ)?

 

Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване цели да гарантира допълнителен доход за годините след пенсиониране. Това е така нареченият трети стълб на пенсионната система. Пенсията от ДПФ се получава отделно от тази, осигурена от държавата и от пенсиите от допълнителното задължително пенсионно осигуряване.

Какво ни дава Доброволният пенсионен фонд?

 

Третият стълб на пенсионната система е особено актуален в условията на негативни или нулеви лихви по банковите депозити и намаляваща доходност от инвестициите в ДЦК на държавите членки на Еврозоната, след като ЕЦБ обяви постепенно намаляване на стимулиращите покупки на суверенен дълг. И по тези причини пред лицето на нарастващите потребности на осигурените и спестяващи лица ние заедно можем да отговорим по-добре на редица въпроси, които животът поставя в съвременния променящ се свят. Третият стълб е като нов дом за вашите спестявания и трябва да бъде редовно инвестиран, за да разкрие своя потенциал и уют.

Кой може да се осигурява в Доброволен пенсионен фонд?

 

Всяко физическо лице, навършило 16 години, може доброволно да се осигурява или да бъде осигурявано във фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване. Освен лично, вноски по индивидуалната партида могат да правят и работодатели, и органи, които са осигурители, както и други осигурители.

 

Осигуряването в ДПФ се осъществява на капиталово-покривен принцип. Осигурителните вноски и доходността от тяхното инвестиране се натрупват по индивидуалните партиди на осигурените лица.

Как да се осигурим във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване?

 

Вноските по индивидуалната партида на лицето в ДПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ могат да бъдат ежемесечни, за друг период или еднократни. Осигуряването в ДПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ се извършва въз основа на осигурителен договор, който се сключва между Пенсионноосигурително дружество „ДаллБогг: Живот и Здраве“ и:

 • физически лица – за своя сметка;
 • работодатели, които са осигурители – за своите работници и служители;
 • органи, които са осигурители – за:
  • държавни служители;
  • съдии, прокурори, следователи, държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията и съдебните служители;
  • военнослужещите по Закона за отбраната и съоръжените сили на Република България, държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и държавните служители по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража;
  • възложители, които са осигурители – за лицата, за които е сключен договор за възлагане на управление или контрол;
 • други осигурители – физически или юридически лица – в полза на трети лица.

 

Участието във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване започва от:

 • датата на сключване на осигурителен договор за осигуряване с лични вноски;
 • датата на получаване в пенсионноосигурителното дружество на писменото съгласие на лице, в чиято полза е сключен договор за осигуряване с вноски от осигурител или друг осигурител;
 • прехвърлянето на средствата на осигурено лице в доброволния пенсионен фонд от съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество.

Осигуряването в ДПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ дава право на:

 

Лична пенсия за старост – за определен срок:

 • Осигурените лица придобиват право на лична пенсия за старост от доброволния пенсионен фонд при придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по Част І на КСО. По желание на осигуреното лице личната пенсия за старост може да се изплаща при навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО или до пет години преди навършване на тази възраст от лицето.
 • Размерът на личната пенсия за старост зависи от натрупаната сума по индивидуалната партида на осигуреното лице към датата на отпускането, от избрания срок за получаване на пенсията и от техническия лихвен процент, одобрен от КФН.

 

Лична пенсия за инвалидност – за определен срок:

 • Осигуреното лице придобива право на лична пенсия за инвалидност, при трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто – от датата на инвалидизирането, определена в експертното решение на ТЕЛК или НЕЛК.
 • Срокът на личната пенсия за инвалидност се определя в зависимост от срока на инвалидността, определен в експертното решение на ТЕЛК или НЕЛК.

 

Наследствена пенсия за определен срок на наследниците на осигурено лице или на пенсионер, или на ползващите лица:

 • Наследниците или ползващите лица се посочват в договора. Пенсионерът, на който е отпусната допълнителна пенсия, в пенсионния договор, може да определи, едно или повече, ползващи лица, които имат право да получат наследствена пенсия от остатъка от средствата по неговата индивидуална партида, както и полагащата им се част. Ползващи лица могат да бъдат определяни или променяни по всяко време.

 

Еднократно или разсрочено изплащане на натрупаните средства по индивидуалната партида или част от тях на осигурено лице.

 

Еднократно или разсрочено изплащане на средства на наследниците на осигурено лице или на пенсионер, или на ползващите лица;

 

Право на прехвърляне на средствата от един фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване в друг съответен:

 • Осигуреното лице има право да прехвърли натрупаните средства по индивидуалната партида в доброволния пенсионен фонд или част от тях в съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество, не повече от веднъж в рамките на една календарна година.

 

Право на изтегляне и изплащане на натрупаните средства:

 • Осигуреното лице има право по всяко време да изтегли натрупаните по индивидуалната партида средства от лични осигурителни вноски.
 • Средствата от вноски на работодател, органи, които са осигурители или друг осигурител могат да се изтеглят или прехвърлят в съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество, при спазване на изискванията и ограниченията, предвидени в осигурителния договор и КСО.

Такси и удръжки

 

При управлението на средствата на доброволен пенсионен фонд, таксите и удръжките в полза на ПОД „ДаллБогг: Живот и Здраве“ са следните:

 • Еднократна встъпителна такса:
  • 9 лв. по индивидуален договор;
  • 7 лв. за всяко осигурено лице по договор с работодател или друг осигурител с осигурени по договора до 100 лица, включително;
  • 3 лв. за всяко осигурено лице по договор с работодател или друг осигурител с осигурени по договора от 101 до 4000 лица, включително.
  • 0 лв. за всяко осигурено лице по договор с работодател или друг осигурител с осигурени по договора над 4000 лица.
  • когато осигуреното лице е сключило индивидуален договор и едновременно с това в негова полза е сключен договор с работодател или с друг осигурител, или когато в полза на осигуреното лице едновременно са сключени договор с работодател и с друг осигурител встъпителната такса се удържа, както следва:
   • когато размерът на дължимата такса по сключения работодателски договор или договора с друг осигурител е по-нисък от този по индивидуалния договор – от вноската за сметка на работодателя или на другия осигурител;
   • при еднакъв размер на дължимата такса по сключените договори с работодател или друг осигурител – от вноската от работодателя;
   • когато размерът на дължимата такса по сключения работодателски договор и договора с друг осигурител е различен – се прилага по-ниската от двете такси, която се удържа от съответната вноска.

 

 • Встъпителна такса не се събира на лица:
  • които прехвърлят средствата си във Фонда от друг доброволен пенсионен фонд по своя индивидуална партида или по индивидуална партида на съпруг(а) или на роднини по права линия до втора степен;
  • наследници, които прехвърлят наследените средства по техни индивидуални партиди във Фонда;
  • в полза на които се прехвърлят средства от индивидуалните партиди на лица, осигурени във Фонда.

 

 • Инвестиционна такса в размер на 7 на сто от реализирания доход от инвестиране на средствата на доброволния пенсионен фонд.

 

 • Удръжка от всяка осигурителна вноска:
  • по индивидуален договор с осигурено лице и при сключен в полза на осигуреното лице договор с друг осигурител:
   • за вноска до 40 лв., включително – 4.0 на сто;
   • за вноска от 40,01 лв. до 1000 лв., включително – 3.5 на сто;
   • за вноска от 1000,01 лв. до 5000 лв., включително – 3.0 на сто;
   • за вноски над 5 000.01 лв. – 2.5 на сто.
  • по договор с работодател с размер на вноската до данъчната преференция – 3.20 на сто.
  • по договор с работодател с размер на вноската до данъчната преференция, при допълнително условие в договора да направи периодични вноски за период най-малко от 24 месеца – 1.85 на сто;
  • по договор с работодател с размер на вноската над данъчната преференция – 1.85 на сто.
  • по договор с работодател в зависимост от броя на осигурените лица:
   • до 1000 лица, включително – 3.20 на сто;
   • от 1001 до 2000 лица, включително – 3.00 на сто;
   • от 2001 до 3000 лица, включително – 1.85 на сто;
   • от 3001 до 4000 лица, включително – 1.70 на сто;
   • над 4000 лица – 0 на сто.
  • когато определената такса по договор с работодател с размер на определена вноска се различава от таксата по договор с работодател в зависимост от броя на осигурените лица, се прилага тази, която е по-ниска.
   • Не се събират удръжки върху средства, прехвърлени от друг доброволен пенсионен фонд или от професионален пенсионен фонд, управляван от пенсионноосигурителното дружество, в случаите на чл. 172 от КСО.
   • Такса в размер на 10 на сто от изтегляните средства, но не повече от 20 лева, при всяко изтегляне (изцяло или частично) на натрупаните средства по индивидуалната партида, преди придобиване право на допълнителна пенсия.
   • Дружеството не удържа таксата в следните случаи:
    • при прехвърляне на средства на съпруг(а), роднини по права линия от първа и втора степен във Фонда;
    • когато взаимоотношенията с Дружеството са прекратени;
    • когато наследниците прехвърлят наследените суми по индивидуални партиди във Фонда.
   • Таксата за изтегляне не се събира в следните случаи:
    • при преобразуване или прекратяване на Дружеството или на Фонда;
    • от наследниците на починало осигурено лице или пенсионер;

Състав на Консултативния съвет на ДПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“

 

Адрес за кореспонденция: гр. София, п.к. 1172, бул. „Г. М. Димитров“ № 1, тел.: + 359 2 4026426, факс: + 359 2 9603703, e-mail: [email protected]

 

Бисер Иванов – Председател на консултативния съвет
с адрес за кореспонденция: гр. София, п.к. 1172, бул. „Г. М. Димитров“ № 1, тел.: + 359 2 4026426, факс: + 359 2 9603703, e-mail: [email protected]
Иван Богоев – Заместник-председател на консултативния съвет
Люба Митева-Василева – Член на консултативния съвет
Петя Монева – Член на консултативния съвет
Аделина Златкова – Член на консултативния съвет

Банка попечител

 

Обединена Българска Банка

Банкова сметка на Доброволен Пенсионен Фонд:

 

Банка: Обединена българска банка
BIC Код: UBBSBGSF
IBAN Номер: BG41UBBS80021026297350

Стойност на един дял:

 

Стойността на един дял, валидна за последния работен ден на всеки месец, се обявява във вестник „Телеграф“ на третия работен ден на следващия месец.

 

Изменения и допълнения в Правилниците за организацията и дейността на фондовете, управлявани от ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве ЕАД, се публикуват във вестниците „Телеграф“ и „Труд“.

Документи

 

Правилник за организацията и дейността на ДПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“
Заявление за прехвърляне на средства в индивидуалната партида от един в друг фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
Заявление за изплащане на средства от ДПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“
Искане за оттегляне на заявление за промяна на участие/ заявление за прехвърляне – ДПФ
Основна информация за осигурените лица в ДПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ – лични вноски
Основна информация за осигурените лица в ДПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ – с вноски от работодател
Основна информация за осигурените лица в ДПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ – прехвърляне
Договор за допълнително доброволно пенсионно осигуряване в ДПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ – с лични вноски
Договор за допълнително доброволно пенсионно осигуряване в ДПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ – с вноски от осигурител
Договор за допълнително доброволно пенсионно осигуряване в ДПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ – с вноски от друг осигурител
Договор за разсрочено изплащане на средства по индивидуалната партида от ДПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“
Пенсионен договор за изплащане на допълнителна пенсия от ДПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“
Приложение 1 към договор за разсрочено изплащане
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Декларация по чл.42, ал.2, т.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари
Декларация по чл.59, ал.1, т.3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари
Декларация по чл.66, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари