Други документи

Нормативни документи

 

Кодекс за социално осигуряване
ЗАКОН за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2024 г.
ЗАКОН за мерките срещу изпирането на пари
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари
ИНСТРУКЦИЯ № 1 от 21.02.2006 г. за реда и начина за служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване
НАРЕДБА за категоризиране на труда при пенсиониране
НАРЕДБА № 3 от 24.09.2003 г. за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства
Наредба № 9 от 19.11.2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на дружеството и фондовете, обявяване стойността на един дял и водене на индивидуални партиди и аналитични сметки
НАРЕДБА № 12 от 10.12.2003 г. за начина и реда за определяне на минималната доходност при управление на активите на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване
НАРЕДБА № 29 от 12.07.2006 г. за минималното ниво на кредитните рейтинги на банките и за определяне на държавите, международните финансови организации, пазарите и индексите на тези пазари
НАРЕДБА № 33 от 19.09.2006 г. за индивидуалните заявления за участие и за възобновяване на осигуряването
НАРЕДБА № 34 от 4.10.2006 г. за условията за сключване на сделки за намаляване на инвестиционния риск, свързан с активите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и фондовете за извършване на плащания
НАРЕДБА № 47 от 11.07.2012 г. за изискванията към информационните системи на пенсионноосигурителните дружества
НАРЕДБА № 61 от 27.09.2018 г. за изискванията към рекламните и писмените информационни материали и страниците в интернет на пенсионноосигурителните дружества
НАРЕДБА № 69 от 15.06.2021 г. за техническите лихвени проценти по чл. 169, ал. 1, т. 3 и ал. 8, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване и формулите за изчисляване на допълнителните пожизнени пенсии за старост
НАРЕДБА № 70 от 29.06.2021 г. за изискванията към фондовете за извършване на плащания