Професионален пенсионен фонд

Осигуряване в
Професионален пенсионен фонд
„ДаллБогг: Живот и Здраве“

Кой подлежи на осигуряване в Професионален пенсионен фонд?

 

В Професионален пенсионен фонд се осигуряват лица, работещи при условията на първа или втора категория труд и са задължени да се осигуряват в професионален пенсионен фонд, при условията и по реда на КСО.

 

Лицата, работещи в условията на първа и втора категория труд, са описани в Наредба за категоризиране на труда при пенсиониране.

 

Осигуряването в Професионален пенсионен фонд се осъществява на капиталово-покривен принцип. Размерът на осигурителните вноски е определен в Кодекса за социално осигуряване като процент от осигурителния доход и е за сметка на работодателя, който според категорията труд се определя както следва:

  • 12 на сто – за лицата, работещи при условията на I категория труд;
  • 7 на сто – за лицата, работещи при условията на II категория труд.

Права на осигурените лица

 

Осигуряването в Професионален пенсионен фонд „ДаллБогг: Живот и Здраве“ дава право на:

 

Срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране за работещите при условията на първа и втора категория труд;

 

Еднократно или разсрочено изплащане до 50 на сто от средствата, натрупани по индивидуалната партида, при трайно намалена работоспособност над 89,99 на сто;

 

Еднократно или разсрочено изплащане на средствата по индивидуалната партида на осигурено лице, на което е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст по Част І на КСО и не е придобило право на професионална пенсия за ранно пенсиониране;

 

Прехвърляне на средствата по индивидуалната партида в УПФ или ДПФ, при отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на Част I от КСО и не е придобито право на професионална пенсия за ранно пенсиониране;

 

Еднократно или разсрочено изплащане на суми на наследниците на починало осигурено лице или на пенсионер със срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране.

От какво зависи размерът на допълнителната пожизнена пенсия?

 

Размерът на професионалната пенсия за ранно пенсиониране зависи от:

 

  • натрупаните средства в индивидуалната партида;
  • техническият лихвен процент към датата на отпускане на пенсията, одобрен от Комисията за финансов надзор;
  • срока на получаване на пенсията, в години и месеци, до навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО от лицето.

Такси и удръжки

 

При управлението на средствата на професионалния пенсионен фонд, таксите и удръжките в полза на ПОД „ДаллБогг: Живот и Здраве“ са следните:

 

  • удръжка от всяка осигурителна вноска при постъпването й в професионалния пенсионен фонд в размер на 3.75 на сто;
  • инвестиционна такса, изчислена върху стойността на нетните активи на професионалния пенсионен фонд, в зависимост от периода, през който те са били управлявани от пенсионноосигурителното дружество, в размер на 0.75 на сто годишно;
  • такса в размер на 10 лв. при прехвърляне на средствата по индивидуалната партида от ППФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ в пенсионните схеми на Европейския съюз, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка, съгласно чл. 343а, ал. 1, т. 2 и чл. 343е от КСО.

 

* Не се удържат суми върху прехвърлени средства от професионален пенсионен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество.

Състав на Попечителски съвет на ППФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“

 

Адрес за кореспонденция: гр. София, п.к. 1172, бул. „Г. М. Димитров“ № 1, тел.: + 359 2 4026426, факс: + 359 2 9603703, e-mail: [email protected]

 

Марио Нинов – Председател, Представител на КТ Подкрепа,
с адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Ангел Кънчев“ № 2, +359 885 396661
Ивайло Стоянов – Заместник-председател, Представител на БТПП
Благородна Попстоянова – Представител на КТ Подкрепа
Красимир Богоев – Представител на КНСБ
Евгени Янев – Представител на КНСБ
Бистра Ковачева – Представител на АИКБ
Владимир Димитров – Представител на БСК
Ирина Йорданова-Колева – Представител на КРИБ
Бисер Георгиев Иванов – Представител на „ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве” ЕАД

Банка попечител

 

Обединена Българска Банка

Банкова сметка на Професионален Пенсионен Фонд:

 

Банка: Обединена българска банка
BIC Код: UBBSBGSF
IBAN Номер: BG57UBBS80021026297450

Стойност на един дял:

 

Стойността на един дял, валидна за последния работен ден на всеки месец, се обявява във вестник „Телеграф“ на третия работен ден на следващия месец.

 

Изменения и допълнения в Правилниците за организацията и дейността на фондовете, управлявани от ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве ЕАД, се публикуват във вестниците „Телеграф“ и „Труд“.

Документи

 

Правилник за организацията и дейността на ППФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“
Заявление за промяна на участие и прехвърляне на натрупаните суми по индивидуалната партида в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване – ППФ
Заявление за участие в ППФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“
Заявление за изплащане на средства от ППФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“
Искане за оттегляне на заявление за промяна на участие/ заявление за прехвърляне – ППФ
Основна информация за осигурените лица в ППФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ – първоначално членство
Основна информация за осигурените лица в ППФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ – прехвърляне
Договор за допълнително задължително пенсионно осигуряване в ППФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“
Договор за разсрочено изплащане на средства от ППФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“
Пенсионен договор за изплащане на професионална пенсия за ранно пенсиониране от ППФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“
Приложение 1 към договор за разсрочено изплащане