Доходност и риск

Оповестяване на постигната годишна доходност и равнище на инвестиционен риск

 

Фонд за допълнително пенсионно осигуряване Номинална доходност и показатели за инвестиционен риск за 2023 г. Средно-геометрична доходност
Номинална доходност Стандартно отклонение Коефициент на Шарп
ДПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ 9.34% 4.73% 1.30% 9.34%
ППФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ 9.49% 3.96% 1.59% 9.49%
УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ 10.08% 4.76% 1.45% 10.08%

 

  • „ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД предоставя данни за постигната доходност и поет инвестиционен риск само за 2023 г., тъй като това е първата пълна календарна година от управлението на фондовете.

 

Описание на значението на показателите за постигнатата доходност и за равнището на инвестиционния риск

 

Номинална доходност – това е постигнатата доходност при управление на активите на фонд. Изчислява се като разликата между стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на съответната година и стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на предходната година се раздели на стойността на един дял, валидна за последния работен ден на предходната година.

 

Стандартно отклонение – е статистическа мярка за разсейването на стойностите на една случайна величина около нейната средна аритметична или очаквана стойност. Стандартното отклонение се приема като един от основните показатели за измерване на риска на инвестиционния портфейл. Използва се за измерване на променливостта в постигната доходност от управлението на активите на фонд, оценена посредством степента на ежедневните изменения в стойността на един дял на фонда. По-високи стойности на стандартното отклонение означават по-висока степен на волатилност на постигнатата доходност около нейната средна или очаквана стойност и съответно по-голям риск.

 

Коефициент на Шарп – показател, който съпоставя постигнатата доходност от управлението на инвестиционен портфейл и поетия риск за постигане на тази доходност. По-високи стойности на Коефициента на Шарп означават по-добри инвестиции. Коефициентът на Шарп се оповестява само за реализиране на доходност, превишаваща безрисковата доходност измерена чрез индекса ESTR (Euro Short-Term Rate).

 

Методиката за изчисляване на постигнатата номинална доходност и на равнището на инвестиционния риск е съгласно Приложение №15 от „Наредба №61 от 27.09.2018 г. за изискванията към рекламните и писмените информационни материали и страниците в интернет на пенсионноосигурителните дружества“ на КФН. С нея можете да се запознаете като посетите интернет страницата на Комисията за финансов надзор – https://www.fsc.bg, раздел „Осигурителна дейност“/ „Нормативна уредба“/ „Наредби“/ „Наредба №61 от 27.09.2018 г.“

 

Инвестиционните политики на фондовете, управлявани от „ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД, са достъпни на интернет страницата на Дружеството – https://dallbogg.bg, панел „Инвестиции“.

 

Посочените резултати нямат връзка с бъдещи резултати и не се гарантира положителна доходност. За ДПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ и ППФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ не се гарантира запазване в пълен размер на внесените по индивидуалните партиди средства. Съпоставка с отразените данни може да се извърши на интернет страницата на Комисията за финансов надзор (https://www.fsc.bg).