Осигурителни посредници

Осигурителни посредници

Осигурителният посредник е основното свързващо звено между пенсионноосигурителното дружество и осигурените лица. Пенсионноосигурителното дружество може да сключва договори с осигурителни посредници – физически или юридически лица, като осигурителните посредници, които са юридически лица, могат да упълномощават физически лица.

 

Осигурителните посредници трябва да отговарят на изискванията на чл.123г от КСО.

 

Осигурителните посредници имат право от името и за сметка на пенсионноосигурителното дружество да сключват осигурителни договори, да посредничат при сключването на осигурителни и пенсионни договори и договори за разсрочено изплащане на средства, както и да приемат индивидуални заявления за допълнително пенсионно осигуряване, за възобновяване на осигуряването в универсален пенсионен фонд, за промяна на участие и за прехвърляне на средства, както и други заявления и молби от осигурените лица, от пенсионерите и от другите правоимащи лица. Те не могат да събират осигурителни вноски и да извършват плащания.

 

При осъществяване на дейността си, осигурителният посредник трябва да:

 

  • се легитимира със съответния легитимационен документ – образец, утвърден от Заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор“, предоставен от пенсионноосигурителното дружество;
  • спазва принципа за свобода на избор на фонд;
  • оказва съдействие на лицето, подаващо заявление за допълнително пенсионно осигуряване или заявление за промяна на участие и за прехвърляне на средства от един в друг фонд за допълнително пенсионно осигуряване, и да следи да не се допусне увреждане на интересите му;
  • разяснява на лицата добросъвестно и с дължимата грижа правата и задълженията им по осигурителните договори, да им предоставя вярна и точна информация за съответното пенсионноосигурително дружество и управляваните от него фондове и да не дава обещания или да прави предположения относно бъдещата доходност от инвестиране на средствата на съответния фонд;
  • опазва личните данни на осигурените лица, като не използва получената информация за цели, които не са свързани с упражняване на правата и изпълнение на задълженията по договора за осигурително посредничество;
  • опазва търговската тайна и търговския престиж на пенсионноосигурителното дружество, с което е сключило договор за посредническа дейност, и да не предоставя неверни, непълни или подвеждащи сведения за други пенсионноосигурителни дружества.

 

Пенсионноосигурителното дружество е длъжно да осигури обучение на физическите лица, с които ще сключи договор за дейност по осигурително посредничество, както и на лицата, които осигурителните посредници – юридически лица, възнамеряват да упълномощят за осъществяване на дейността по осигурително посредничество.

 

Осигурителните посредници получават комисионни възнаграждения, размерът на които зависи от постигнатите резултати – от броя на привлечените членове в пенсионните фондове и/или от размера на постъпващите осигурителни вноски.

 

Образец на легитимационен документ на Осигурителен посредник – Физическо лице;
Образец на легитимационен документ на Осигурителен посредник – Юридическо лице.