Управление

Съветът на директорите е в състав от шест членове при едностепенна система на управление:

 

Тихомир Каменов – Председател на съвета на директорите

 

Юрист, специалист по международно публично, международно частно и търговско право. Основател на водещите в здравеопазването, фармацевтичното производство и застраховането компании от групата на Търговска Лига. Единственият българин старши член на Световния Икономически Форум (Давос) и Европейския институт Амброзети (Милано), съосновател на Глобалната Клинтън Инициатива (Ню Йорк) и Инвестиционния и Финансов Форум (Рияд). Стратег на корпоративното развитие, фокусирано върху повишаване качеството и продължителността на живота в България и на Балканите, подобряване достъпа до модерна медицинска помощ и съвременни продукти и услуги. Удовлетворението на клиентите и пациентите и въвеждането на иновации и конкурентоспособно образование са приоритети високо в дневния ред на Председателя Каменов.

 

Тони Веков – Изпълнителен директор

 

Магистър по биотехнологични процеси и здравен мениджмънт. Доктор на медицинските науки и професор от 2012 г. Специализирал в Съединените щати, Швейцария, Франция, Австрия, Русия, Германия и Белгия. Автор е на повече от 200 научни труда в национални и международни научни издания, 19 учебника, 4 монографии и 2 практически ръководства, член на редакционните колегии на три научни издания, има повече от 100 цитата в научни публикации.

 

Проф. Веков е изпълнителен директор и член на съвета на директорите на „Пенсионноосигурително дружество ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД и член на съвета на директорите на „Български Кардиологичен Институт“ АД.

 

Бисер Иванов – Изпълнителен директор

 

Магистър по счетоводство и контрол. Доказан професионалист в сферата на застраховането и финансите. Професионалната кариера на г-н Иванов е изпълнена с отговорни и изпълнителни длъжности в корпоративното управление – от главен счетоводител и финансов директор на големи компании до изпълнителен директор и член на съвета на директорите на „ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД и на „Пенсионноосигурително дружество ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД.

 

Г-н Иванов е завършил редица специализации в европейски финансови центрове, получил е сертификат за брокер на ценни книжа и лиценз за инвестиционен консултант, издадени от Комисията по финансов надзор.

 

Ангел Терзиев – Изпълнителен директор

 

Магистър по Социално и Застрахователно дело. Сертифициран, правоспособен отговорен актюер от 2007 година. Професионалното кариерно развитие на г-н Терзиев е преминало изцяло в областта на застраховането и пенсионното осигуряване, където е доказан и утвърден професионалист, с повече от 25 години опит. Заемал е длъжности на отговорен актюер и изпълнителен директор.

 

Г-н Терзиев има придобит сертификат по Мениджмънт на пенсионна компания и редица преминати курсове организирани от Американската агенция за международно развитие и от Европейската актюерска академия. Специализирал здравно застраховане в Съединените щати.

 

Мартин Митев – Независим член

 

Магистър по международни икономически отношения, здравен мениджмънт и застраховане и социално дело. Хоноруван университетски преподавател с дългогодишен опит в държавната администрация и реализацията на мащабни проекти.

 

Цветан Василев – Независим член

 

Специалист по детски болести и магистър по здравен мениджмънт. С над 30 годишен опит в сферата на здравеопазването и управлението на болници, реализацията на проекти и финансови инструменти. Притежава сертификат за независим акредитационен експерт, издаден от Министерството на здравеопазването.

 

 

Дружеството се представлява от двамата изпълнителни директори, винаги заедно.

Ключови позиции:

 

Лариса Борисова – Ръководител на Специализирана служба вътрешен контрол

 

Магистър по счетоводство и контрол. Докладва директно пред Съвета на директорите. Г-жа Борисова е признат експерт с над десетгодишен стаж в пенсионното осигуряване и дългогодишен опит в сферата на счетоводството, инвестиционното посредничество, финансите и финансовите анализи.

 

Стефан Стойков – Ръководител на Специализирано звено по вътрешен одит

 

Бакалавър по стопанско управление и магистър по информационни технологии и информационно брокерство. С дългогодишен опит в сферата на счетоводството и вътрешния одит, г-н Стойков е експерт в областта на новите технологии и FinTech.

 

Калоян Костадинов – Ръководител на звено Управление на риска

 

Бакалавър по финанси и магистър по финансов мениджмънт, специализирал и стажувал в редица глобални презастрахователни концерни. С напреднал опит и експертиза в областта на управлението на риска, анализа на чувствителността, анализа на големи масиви данни, прогнозиране и планиране, презастраховане, вътрешна и регулаторна отчетност, г-н Костадинов е много успешен главен риск мениджър в застрахователното дружество, част от групата.