За нас

Кои сме ние

 

„Пенсионноосигурително дружество ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД е създадено, за да отговори на повишеното търсене и интерес към пазара на пенсионното осигуряване в страната. Все повече хора желаят да спестяват за своите пенсии и да подобрят рентабилността на своите спестявания. Ние сме компетентни, посветени и всеотдайни и затова вярваме, че ще посрещнем очакванията на всички с ново задоволство и удовлетворение. Ние търсим и доставяме щастие, гордост и сила.

Пенсионна лицензия

 

С решение на Съвета на директорите на „ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД от 12 октомври 2020 г. се учреди „Пенсионноосигурително дружество ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД. С решение на Комисията за финансов надзор № 338 – ПОД от 27.05.2021 г. беше издадена Пенсионна лицензия № 05 – ПОД/28.05.2021 г. на дружеството със седалище и адрес на управление гр. София, район „Изгрев“, бул. „Г. М. Димитров” № 1. Пенсионната лицензия дава право на дружеството да извършва дейност по допълнително пенсионно осигуряване. Дружеството е регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията от дата 08.06.2021 г. с ЕИК: 206541648.

Универсален пенсионен фонд „ДаллБогг: Живот и Здраве“

 

С Решение № 787-УПФ от 26.10.2021 г., Комисията за финансов надзор издаде разрешение на ПОД „ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД за управление на Универсален пенсионен фонд „ДаллБогг: Живот и Здраве“. Софийски градски съд вписва Универсален пенсионен фонд „ДаллБогг: Живот и Здраве“ с Решение № 39/ 09.11.2021 г., по фирмено дело № 56/2021 г. Фондът е с БУЛСТАТ: 177538532 и Идентификационен код от НАП: 402.

 

Професионален пенсионен фонд „ДаллБогг: Живот и Здраве“

 

С Решение № 788-ППФ от 26.10.2021 г., Комисията за финансов надзор издаде разрешение на ПОД „ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД за управление на Професионален пенсионен фонд „ДаллБогг: Живот и Здраве“. Софийски градски съд вписва Професионален пенсионен фонд „ДаллБогг: Живот и Здраве“ с Решение № 43/ 15.11.2021 г., по фирмено дело № 58/2021 г. Фондът е с БУЛСТАТ: 177539869 и Идентификационен код от НАП: 401.

 

Доброволен пенсионен фонд „ДаллБогг: Живот и Здраве“

 

С Решение № 789-ДПФ от 26.10.2021 г., Комисията за финансов надзор издаде разрешение на ПОД „ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД за управление на Доброволен пенсионен фонд „ДаллБогг: Живот и Здраве“. Софийски градски съд вписва Доброволен пенсионен фонд „ДаллБогг: Живот и Здраве“ с Решение № 47/ 19.11.2021 г., по фирмено дело № 57/2021 г. Фондът е с БУЛСТАТ: 177540896.

 

Фонд за изплащане на пожизнени пенсии „ДаллБогг: Живот и Здраве“

 

С Решение № 546-ФИПП от 30.06.2022 г., Комисията за финансов надзор вписа в регистъра по чл.30, ал.1, т.13 от Закона за Комисията за финансов надзор Фонд за изплащане на пожизнени пенсии „ДаллБогг: Живот и Здраве“. Фондът е вписан в регистър БУЛСТАТ с единен идентификационен код 180763464.

 

Фонд за разсрочени плащания „ДаллБогг: Живот и Здраве“

 

С Решение № 82-ФРП от 13.02.2024 г., Комисията за финансов надзор вписа в регистъра по чл.30, ал.1, т.13 от Закона за Комисията за финансов надзор Фонд за разсрочени плащания „ДаллБогг: Живот и Здраве“. Фондът е вписан в регистър БУЛСТАТ с единен идентификационен код 181078958.

Акционери

 

Едноличен собственик на капитала на „Пенсионноосигурително дружество ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД е „Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве” АД.

Капитал

 

Внесен капитал: 10 210 000 лв.

 

Публичните регистри на Комисията за финансов надзор по чл. 122д и чл. 123г, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване вижте тук.