Новини

УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ се нарежда пред всички останали универсални пенсионни фондове

Комисията за финансов надзор публикува данните за постигнатата от фондовете за допълнително пенсионно осигуряване доходност за периода 31.03.2022 г. – 29.03.2024 г.

В данните за първи път влизат и фондовете, управлявани от „ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве“, тъй като изискването е да са извършвали дейност в периода на обявяване на доходността.  Официалните данни на КФН са достъпни тук.

С няколко думи: резултатът е впечатляващ. ППФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ постигна доходност, която надвишава максималната, изчислена за обявения 24-месечния период. Фондът ще задели резерв в размер на 1 на сто от нетните активи, които управлява.

Също толкова добре се справи и УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“, който с постигнатата си доходност за същия период се нарежда пред всички останали универсални фондове.

Осигурените лица в универсалния и професионалния фонд, управлявани от „ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД, могат да се радват на далновидния си избор на фондове, които  им носят удовлетвореност и усмивки. Всички, които желаят да получат професионално обслужване и средствата им да бъдат управлявани от мотивиран екип с богат опит във финансовата сфера, могат да се свържат с експертите тук.

*Графиките по-горе са по данни на Комисията за финансов надзор и съпоставка с тях може да се извърши на https://www.fsc.bg/, панел Осигурителна дейност/ Статистика/ Статистика и анализи/ 2024/ Доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода 31.03.2022 до 29.03.2024 г. на годишна база.

*Посочените резултати нямат връзка с бъдещи резултати и не се гарантира положителна доходност. За ППФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ не се гарантира запазване в пълен размер на внесените по индивидуалните партиди средства.

от Вероника Йорданова и Бисер Иванов

Да инвестираш в своето бъдеще чрез пенсионни спестявания в доброволен пенсионен фонд (ДПФ) не е само модерно, а и много полезно за личните финанси и семейната сигурност. Високата дисциплина и постоянството при доброволното спестяване за пенсия, още от ранна или средна възраст, дават трайни резултати. Фондовите мениджъри, в строго регулирани граници, са отговорни за диверсифициране и балансиране на риска – с грижата да осигуряват все по-висока доходност. По повод публикуваните данни за годишна доходност на универсалните пенсионни фондове в България за 2023 г. получихме хиляди въпроси, много положителни коментари и съвети. Затова:

  1. Резултатите, постигнати в относително стабилния и сигурен, поради извънредно строгата регулация, инвестиционен процес, говорят сами по себе си:

  1. Всепризнатият американски инвеститор Уорън Бъфет, на 93 г., наричан още „Оракулът от Омаха“, защото живее в щата Небраска, определя успешното инвестиране като снежна топка, която ние или избраните от нас управители на парите ни – фондове и други – търкаляме надолу по снежен склон. Ако склонът е по-дълъг, т.е. ако започнем да спестяваме на ранна възраст и живеем по-дълго, дори и първоначалната „снежна топка“ да е малка, тя ще нарасне значително при 10% годишна доходност. Ще постигнем същия резултат, ако започнем с по-голяма „снежна топка“ в средата на живота си, пак поради същия ефект на ‚събирателна‘ или ‚натрупана доходност‘(compound interest; при растежа на фирмите има подобно понятие – Compound annual growth rate, CAGR ). С други думи, с прибавянето на нови 10% всяка година върху първоначалната инвестиция тя нараства с 10% и върху реализираната и натрупаната доходност през изминалите години.
  2. Примерът на Бъфет в долари, който може да е още по-ценен в лева или евро при 10% годишна доходност, ако обезценката на долара продължи значително по-дълго:

10 хиляди долара, инвестирани днес с 10% годишна натрупана доходност, след 30 години ще станат почти 175 хиляди долара, за 40 години – повече от 450 хиляди долара, а за 50 години ще достигнат 1,170 милиона долара. Същата екстраполация може да се направи при 100 хиляди първоначална инвестиция в доброволен пенсионен фонд за 30 години и 10% годишна доходност с натрупване, сумата може да достигне до 1,750 милиона (т.е. 17,5 пъти или 17 500 процента нарастване); за 40 години – 4,5 милиона, а за 50 години същата сума, при същата годишна доходност, може да достигне11,7 милиона!

Разбира се, всички примери и модели са под условието за реално постигната годишна доходност при реално поддържана сметка (партида) с натрупване през целия период.

______________________________ Специална Резерва ____________________________

Посочените резултати нямат връзка с бъдещи такива и не се гарантира положителна доходност.
Значение на показателите за постигната доходност и равнище на инвестиционен риск
Номинална доходност – това е постигнатата доходност при управление на активите на фонд. Изчислява се като разликата между стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на съответната година и стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на предходната година се раздели на стойността на един дял, валидна за последния работен ден на предходната година.
Стандартно отклонение – е статистическа мярка за разсейването на стойностите на една случайна величина около нейната средна аритметична или очаквана стойност. Стандартното отклонение се приема като един от основните показатели за измерване на риска на инвестиционния портфейл.
Коефициент на Шарп – показател, който съпоставя постигнатата доходност от управлението на инвестиционен портфейл и поетия риск за постигане на тази доходност.
Методиката, използвана за изчисляване на доходността и инвестиционния риск, е съгласно Приложение №15 от Наредба №61 от 27.09.2018 г. на КФН.
С показателите за постигната доходност, равнището на инвестиционния риск, методиката на изчисляване и инвестиционната политика на фонда, можете да се запознаете на www.dallbogg.bg в Инвестиции/Доходност и риск.

Наред с умело управляваните фондове – универсален, професионален, доброволен и фонд за изплащане на пожизнени пенсии, „ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД учреди и свой Фонд за разсрочени плащания. С Решение № 82-ФРП от 13.02.2024 г., Комисията за финансов надзор фондът беше вписан в регистъра по чл.30, ал.1, т.13 от Закона за Комисията за финансов надзор.

Ние, от „ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД, гарантираме стабилност и сигурност за всичките ни клиенти. Нашата ангажираност е неизменна и поемаме отговорността, че всяко плащане ще бъде извършено навреме, с персонализирана грижа и професионализъм, а на доверилите ни се лица ще осигурим спокойствие и благополучие.

С правилата на Фонда можете да се запознаете тук.

Вероника Йорданова, директор „Регулация и юридическа помощ“

Защото, ако и когато е постигната, доходността е солидна и е в резултат на 
компетентност и прозорливост, реализирани в условията на извънредно строга регулация на инвестиционния процес. 

Строгата регулация на инвестиционния процес не е самоцел на законодателя или фриволно занимание на регулатора. Главната ѝ цел е пълна и всестранна защита на интересите на пенсионноосигурените лица (ПОЛ) и максимално всеобхватно канализиране на поемането и управлението на риска в инвестиционния процес. Принципите на инвестиране, въведени с Кодекса за социално осигуряване, целят средствата във фондовете да се инвестират в съответствие с дългосрочните интереси на ПОЛ при спазване на принципите на надеждност, ликвидност, доходност и диверсификация. Въвеждането на строги количествени лимити и категории на инвестируеми активи има за задача постигането именно на тази цел чрез диверсификация и калибриране на формите, начините, сроковете. Поемането и управлението на инвестиционния риск при пенсионното осигуряване е най-строгото и силно гаранционно регулиране сред всички формати в огромната индустрия на управление на чужди пари.

Всички пенсионни фондове са надеждни по отношение на сигурност и стабилност, но колко доходност произвеждат върху нашите пенсионноосигурителни пари е главният въпрос!

Служебното разпределение или служебният първи избор на пенсионен фонд за лицата, които започват своя трудов път, се извършва от комисия, създадена към НАП, по определени критерии, прилагани към всички пенсионни фондове:

– постигната годишна доходност от съответния пенсионен фонд на база предходния 24-месечен период;

– размер на начислените от пенсионните дружества такси от всяка осигурителна вноска;

– брой приети индивидуални заявления за ново участие в универсален или професионален пенсионен фонд.

Трите критерия се прилагат на база тримесечието, предхождащо служебното разпределение. След една година от последното прехвърляне ПОЛ могат свободно да избират друг Универсален пенсионен фонд (УПФ)  или Професионален пенсионен фонд (ППФ) за своите задължителни допълнителни пенсионноосигурителни вноски. Всяко лице над 16 годишна възраст може да избере да влага спестяванията си в Доброволен пенсионен фонд, за да осигури по-голяма финансова сигурност за своите старини и да подпомогне постигането на дълголетие. Основните критерии, по които този избор се прави в развитите демократични държави, са постигнатата доходност и доверието в квалификацията и морала на фондовите мениджъри – естествено, защото те всички работят при една и съща регулация и равни права. Мащабът на отделните фондове има малко значение при сравняване на доходността, защото много често, даже по-често, малки фондове постигат по-висока пропорционална доходност години наред.

Квалификацията, всеотдайността и моралът на фондовите мениджъри водят до висока доходност

Огромните масиви информация, напредналата квалификация във водещи университети и опитът, придобит в световни финансови институции са голямо предимство на фондовите мениджъри във всяко модерно пенсионно дружество. Има различни пътища за постигане на добра доходност – като инвестиционният процес се възложи на външни, специализирани инвестиционни дружества или чрез развитие на вътрешна експертиза, която винаги е по-рентабилна, но едва след нейното издигане до световна орбита. Или чрез „пасивно“ следване на фондови индекси, като алтернативното „активно“ инвестиране изисква повече денонощно култивиране на инвестиционните портфейли. Естествено, че inhouse (вътрешното) и активно управление на повишените нива на поемане на риск може и носи по-висока, даже рекордна доходност, но е трудно за постигане и поддържане в продължение на дълги периоди. В наши дни на геополитически сътресения, войни, технологични революции, икономически и миграционни процеси и неравномерно развитие на трудовата сила и нейната производителност – даже използването на изкуствен интелект от най-квалифицираните фондови мениджъри не може да създаде гаранции за дългосрочни успехи.

Когато ръцете са на кормилото и водачът е дисциплиниран, квалифициран и с добър опит – стига далече

Понеже винаги има кризи и възходи в отделните стопански сектори диверсификацията е регулаторно въведена като задължителна в инвестиционния процес на пенсионните фондове. И точно с умението да се изпълни задължителната диверсификация, като се отчетат всички тенденции и фактори, тяхната тежест, в националния и световен икономически живот, се ражда високата доходност, която радва доверилите се ПОЛ.

______________________________ Специална Резерва ____________________________

Посочените резултати нямат връзка с бъдещи такива и не се гарантира положителна доходност.
Значение на показателите за постигната доходност и равнище на инвестиционен риск
Номинална доходност – това е постигнатата доходност при управление на активите на фонд. Изчислява се като разликата между стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на съответната година и стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на предходната година се раздели на стойността на един дял, валидна за последния работен ден на предходната година.
Стандартно отклонение – е статистическа мярка за разсейването на стойностите на една случайна величина около нейната средна аритметична или очаквана стойност. Стандартното отклонение се приема като един от основните показатели за измерване на риска на инвестиционния портфейл.
Коефициент на Шарп – показател, който съпоставя постигнатата доходност от управлението на инвестиционен портфейл и поетия риск за постигане на тази доходност.
Методиката, използвана за изчисляване на доходността и инвестиционния риск, е съгласно Приложение №15 от Наредба №61 от 27.09.2018 г. на КФН.
С показателите за постигната доходност, равнището на инвестиционния риск, методиката на изчисляване и инвестиционната политика на фонда, можете да се запознаете на www.dallbogg.bg в Инвестиции/Доходност и риск.

Бисер Иванов, Изпълнителен директор

Лесният път да се планира успешно и устойчиво развитие на личните и семейни финанси

Рецесията в Германия започна, две войни бушуват на север и на юг от България, демографската криза ни задушава и миграционният натиск се усилва. Засега българската икономика е адаптивна и резистентна с приличен растеж и големи шансове да влезем в еврозоната и пълноценно в Шенген към края на годината. Безработицата е сравнително ниска, а депозитите в банките достигнаха 80 млрд. лв.

Големият бум на ипотечните кредити продължава и надмина 20 млрд. лв. в немалка част в резултат на традиционното разбиране и дълбоката вяра на българина, че недвижимият имот „държи пари“ и „хляб и вода не иска“, т.е. служи като сигурна инвестиция без големи разходи за поддръжка. Нито едното, нито другото обаче не е вярно вече поради инфлацията на материалите, енергията и труда при амортизация и несигурността в пазара на недвижимите имоти, а и данъчната тежест неизбежно ще расте. Голяма част от новопостроените апартаменти са празни поради недостатъчно платежоспособно търсене от наемателите.

Задлъжнялостта на населението по потребителски кредити също расте и достигна 12 млрд. лв., а лихвената тежест по част от тях – т.нар. „бързи кредити“ – неизбежно задълбочава бедността и предизвиква финансови кризи в семейства и фирми с нестабилни бизнес модели.

В сложния и изпълнен с рискове и възможности днешен свят изборът е Ваш и трябва да се направи своевременно

Един възможен път за справяне в тази турбулентна обстановка, която скоро няма да се успокои, е да изберем надежден Универсален пенсионен фонд (УПФ) за нашите задължителни допълнителни пенсионноосигурителни вноски по т.нар. „Втори стълб“ и изберем Доброволен пенсионен фонд за нашите пенсионноосигурителни спестявания. Навременният и правилен избор на подходящ пенсионен фонд ще помогне много Вашите вноски и спестявания да получат добро управление, като бъдат законосъобразно, балансирано и компетентно инвестирани, за да осигурят добра доходност, която директно ще се отрази на размера на Вашата втора пенсия и размера на доброволно спестените средства, които винаги са на Ваше разположение.

Спестовността и правилното управление на личните и семейните финанси са извадили милиарди хора от бедност и са допринесли за по-щастлив и безгрижен живот.

Един очевиден пример, в който „Вашите пари никога не спят“

Хилядите членове (пенсионноосигурени лица), избрали УПФ ‚ДаллБогг: Живот и Здраве‘ преди началото на 2023 г., след нейния край видяха собствените си лични партиди (пенсионноосигурителни сметки) нараснали с 10,08%, което е завидна доходност в пенсионното осигуряване за 2023 г. в България. Още по-впечатляващо е, че тази най-висока доходност за изминалата година беше постигната от най-младото, само с 2-годишна дейност, пенсионно дружество. Очевидно компетентността, моралът и всеотдайността на фондовите мениджъри имат сериозен потенциал и са над европейско ниво, защото в Европа само много малко, единици, са фондовете с доходност над 10%. Затова бързата и правилна ориентация е решаваща. Приложената графика по данни от КФН показва, че всички български универсални пенсионноосигурителни фондове отчитат положителна доходност в различни размери през изминалата година и повечето от тях отговарят на повишените очаквания.

Вашият избор днес е далновиден, когато зависи от безспорни актуални постижения и доказан капацитет

Време е да се огледаме и паркираме нашите пенсионни пари там, където е сигурно, където е доходоносно! Общата сигурност се гарантира от строгия лицензионен режим и всекидневния надзор от страна на регулатора. Доходността в тази строга законоустановена рамка обаче е продукт на компетентност и порицание в управлението на инвестиционните рискове. Например, от началото на пандемията до днес редица фондове в Европа, Съединените щати и Япония, инвестирали силно в активи, стъпили на корпоративни имоти, изпитват тежки затруднения или обявиха фалит. Работата на милиони хора в т.нар. хоум офис разклати необратимо този сегмент, който редица десетилетия беше считан за много стабилен и сигурно доходоносен.  Сега, през декември и януари, Европа е залята от респираторна „тридемия“ – коктейл от три вируса: грип, Ковид-19 и RSV, която намалява производителността и изостря всички други нововъзникнали проблеми, довели до редица големи стачки в няколко сектора. Дали обаче инвестирането в здравеопазването, което навсякъде е недофинансирано, и в какви активи точно, ще донесе повишена доходност е един от хилядите критични въпроси пред фондовите управители.

Спонтанно посочените примери демонстрират извънредното значене на компетентността и прозорливостта в инвестиционния процес. Поради тяхната незадоволителност и поради редица други обективни фактори и политически решения пенсионните системи, днес, се сблъскват с все по-големи бюджетни ограничения, дефицити и ниска доходност. Затова новите възможности за увеличаване на производителността, иновациите и откритията трябва да се впрегнат в служба на инвеститорите и спестовниците за постигане на здравословен, улеснен и дълголетен живот.

2023-та – годината на ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве  – повиши самочувствието на всички: „справяме се много успешно заедно“

„И наистина, с постигнатите завидни 10,08% доходност върху средствата по индивидуалните партиди на осигурените лица в УПФ ‚ДаллБогг: Живот и Здраве‘ през 2023 г. можем да се надяваме, че дистанцията със западноевропейците засега се скъсява“, казва г-жа Лариса Борисова, ръководител ‚Вътрешен контрол‘ в пенсионното дружеството. Защото е „решаващо важно“ – според нея – „и в бъдеще нашият малък, много мотивиран и сплотен колектив да успява да реализира и докладва такива и по-високи резултати в продължение на редица години…обхванати от постоянен стремеж за развитие, високият професионален морал, експертизата и всеотдайността към интересите и инвестиционните цели на нашите членове са нашите най-големи добродетели.“

_________________________Специална Резерва __________________________

Посочените резултати нямат връзка с бъдещи такива и не се гарантира положителна доходност.
Значение на показателите за постигната доходност и равнище на инвестиционен риск
Номинална доходност – това е постигнатата доходност при управление на активите на фонд. Изчислява се като разликата между стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на съответната година и стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на предходната година се раздели на стойността на един дял, валидна за последния работен ден на предходната година.
Стандартно отклонение – е статистическа мярка за разсейването на стойностите на една случайна величина около нейната средна аритметична или очаквана стойност. Стандартното отклонение се приема като един от основните показатели за измерване на риска на инвестиционния портфейл.
Коефициент на Шарп – показател, който съпоставя постигнатата доходност от управлението на инвестиционен портфейл и поетия риск за постигане на тази доходност.
Методиката, използвана за изчисляване на доходността и инвестиционния риск, е съгласно Приложение №15 от Наредба №61 от 27.09.2018 г. на КФН.
С показателите за постигната доходност, равнището на инвестиционния риск, методиката на изчисляване и инвестиционната политика на фонда, можете да се запознаете на www.dallbogg.bg в Инвестиции/Доходност и риск.

Лариса Борисова – ръководител на Специализирана служба за вътрешен контрол Магистър по счетоводство и контрол. Признат експерт с над десетгодишен стаж в пенсионното осигуряване и дългогодишен опит в сферата на счетоводството, инвестиционното посредничество, финансите и финансовите анализи.

Светът е различен днес – пълен със заплахи, рискове и възможности

Европейските общности са изправени пред рецесия, голяма война на източните граници, застаряващо население, силни миграционни вълни, нарастващи нива на бедност и трайни социални неравенства. Пенсионните системи, по същото време и очаквано, се сблъскват с все по-големи бюджетни ограничения и дефицити. Има също и много нови възможности за увеличаване на производителността, иновации и открития в служба на здравословен, улеснен и дълголетен живот. Бързата и правилна ориентация са решаващи. На този фон, в сравнително стабилна и с растяща икономика България, пенсионноосигурителните дружества предлагат възможности за управление на нашите пенсионноосигурителни средства и спестявания с повишени очаквания. Всички български универсални пенсионноосигурителни фондове отчитат положителна доходност в различни размери през изминалата година  данни от КФН.

Постигната доходност от универсалните пенсионни фондове (УПФ) през 2023 г.

От избора ни днес зависи дали утре ще живеем като „западноевропейски пенсионери“: време е да се огледаме и паркираме нашите пенсионни пари където е сигурно, където е доходоносно!

И наистина, с постигнатите завидни 10,08% доходност върху средствата по индивидуалните партиди на осигурените лицата в УПФ ‚ДаллБогг: Живот и Здраве през 2023 г. можем да се надяваме, че дистанцията със западноевропейците засега се скъсява. Важно е и в бъдеще нашият малък, много мотивиран и сплотен колектив да успява да реализира и докладва такива и по-високи резултати в продължение на редица години. С ръстове от по 7-10-12% в продължение на 15 години, да вземем един макроикономически пример само, Китай стана втората икономика в света – далеч пред Япония и Германия. Затова и на микроикономическо ниво доходността на годишна база е основен критерий колко добре са управлявани ежемесечните задължителни допълнителни пенсионни вноски. Голямата награда обаче идва, когато това високо ниво е устойчиво години наред. На тази цел сме посветени със задачата да поддържаме доверието и нашата привлекателност.

ПОД ‚ДаллБогг: Живот и Здраве‘ е най-новият пенсионен осигурител в България и работи само от две години. Ние управляваме риска и го очакваме, затова казваме, че „вашите пари никога не спят“. Инвестираме на световните финансови пазари, точно по правилата, докато денят и нощта буквално се сменят. Така пенсионните осигуровки и спестяванията на нашите членове „работят“ сега за тяхното бъдещето благосъстояние. Доверието и упражненото право на избор ни задължават и мотивират в тази напрегната аналитична и комплексна дейност. Единствената навременна активност, която финансово просветените пенсионноосигурени лица, преди навършване на пенсионна възраст и след като са служебно разпределени в някой фонд, следва решително да направят е: своя информиран избор! А след това само да следят дългосрочно доходността.

2023-та – годината на ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве

Още едва на двегодишна възраст ПОД ‚ДаллБогг: Живот и Здраве‘ успя да изпревари всички заварени фондове и дружества в страната, където преди това цели 12 години не беше лицензиран нов пенсионен фонд. За нас постижението е сериозно насърчение и голяма отговорност към нашите членове и всички, които ентусиазирано ни се доверяват и прехвърлят своите пенсионноосигурителни партиди. Изминалата 2023 г. беше напрегната и в същото време опияняваща със своите спадове и възходи на финансовите пазари. Редица големи фондове в чужбина промениха рязко своята стратегия. В отделни случаи, тези промени бяха като потвърждение или насърчително доказателство за верния курс, който сме избрали. През изминалата година активите на универсалните пенсионни фондове у нас бяха инвестирани в нормативно разрешени инвестиционни инструменти и само най-далновидните успяха да извлекат максимална полза от благоприятните за сделки моменти. Решаващ преди всичко е експертният капацитет на ръководството на фондовете – тяхното ефективно управление на инвестиционния портфейл. УПФ ‚ДаллБогг: Живот и Здраве‘ беше особено успешен и успя да достигне доходност, с която предизвикахме всеобщо възхищение сред своите членове, голям интерес сред кандидат-клиентите и високи нива на одобрение сред непредубедените наблюдатели.

В суровата борба с високата волатилност на цените на финансовите инструменти, УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ успя да постигне завидните 10,08% доходност върху средствата по индивидуалните партиди на осигурените лица, които повярваха още по-силно в нашата експертиза и спонтанно привлякоха нови членове на фонда.

Все пак българската пенсионна система по набрани средства спрямо БВП е много малка и е далеч от пропорциите в ОИСР, към която се стремим. Въпреки подобренията, направени напоследък, тя може и трябва като цяло да осигури по-достойни старини за своите сегашни и бъдещи пенсионери.

Обхванати сме от постоянен стремеж за развитие

ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве постоянно се стреми да усъвършенства работата на своите екипи чрез развитие на индивидуалния талант и възпитаване на лидерски умения особено при вземането на инвестиционни решения. Материалното стимулиране, строго ограничено по закон,  при нас по-често се замества с поощряване на културата за постоянно търсене и споделяне на знания и стремеж към иновации. Главната организационна цел на тези усилия е да изградим добре структурирани пенсионни фондове със здрави контролни механизми, ефективно инвестиране на активите и повишаване на финансовата осведоменост на нашите настоящи и бъдещи осигурени лица. Започнахме да култивираме траен интерес у нашите членове към съвременните световни и национални капиталови пазари с цел да пробудим в тях интерес за подобряване на дългосрочното им финансово състояние чрез умно спестяване за трета пенсия. Те не трябва да са изненадани в средата или края на тяхната трудова кариера от финансовия резултат на техните дългогодишни усилия и спестявания. Много се натъжихме от единодушната констатация, направена от трибуната на Парламента тези дни, че почти всички домакинства, на които жилищата подлежат на саниране, се затрудняват да инвестират 5-6 хиляди лева за 20%-то самоучастие в санирането. В същото време 73 милиарда лева на хората стоят на почти безлихвени депозити в банките докато третият – спестовният – стълб на пенсионното доброволно осигуряване в страната е отчайващо слаб и недооценен като източник на допълнителна стабилност и гаранционно осигурителен инструмент. Финансовите пазари са променливи, затова важно качество е прозорливостта на нашия инвестиционен екип. Високият професионален морал, експертизата и всеотдайността към интересите и инвестиционните цели на нашите членове са нашите най-големи добродетели.

______________________________ Специална Резерва ____________________________

Посочените резултати нямат връзка с бъдещи такива и не се гарантира положителна доходност.
Значение на показателите за постигната доходност и равнище на инвестиционен риск
Номинална доходност – това е постигнатата доходност при управление на активите на фонд. Изчислява се като разликата между стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на съответната година и стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на предходната година се раздели на стойността на един дял, валидна за последния работен ден на предходната година.
Стандартно отклонение – е статистическа мярка за разсейването на стойностите на една случайна величина около нейната средна аритметична или очаквана стойност. Стандартното отклонение се приема като един от основните показатели за измерване на риска на инвестиционния портфейл.
Коефициент на Шарп – показател, който съпоставя постигнатата доходност от управлението на инвестиционен портфейл и поетия риск за постигане на тази доходност.
Методиката, използвана за изчисляване на доходността и инвестиционния риск, е съгласно Приложение №15 от Наредба №61 от 27.09.2018 г. на КФН.
С показателите за постигната доходност, равнището на инвестиционния риск, методиката на изчисляване и инвестиционната политика на фонда, можете да се запознаете на www.dallbogg.bg в Инвестиции/Доходност и риск.

През първата пълна календарна година от старта на дейността си фондовете, управлявани от „ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД, постигнаха завидна доходност.

Далновидното управление на инвестиционните портфейли донесе 10,08% доходност върху индивидуалните партиди на осигурените в универсалния, 9,49% в професионалния и 9,34% в доброволния пенсионен фонд.

______________________________ Специална Резерва ____________________________

Посочените резултати нямат връзка с бъдещи такива и не се гарантира положителна доходност.
Значение на показателите за постигната доходност и равнище на инвестиционен риск
Номинална доходност – това е постигнатата доходност при управление на активите на фонд. Изчислява се като разликата между стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на съответната година и стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на предходната година се раздели на стойността на един дял, валидна за последния работен ден на предходната година.
Стандартно отклонение – е статистическа мярка за разсейването на стойностите на една случайна величина около нейната средна аритметична или очаквана стойност. Стандартното отклонение се приема като един от основните показатели за измерване на риска на инвестиционния портфейл.
Коефициент на Шарп – показател, който съпоставя постигнатата доходност от управлението на инвестиционен портфейл и поетия риск за постигане на тази доходност.
Методиката, използвана за изчисляване на доходността и инвестиционния риск, е съгласно Приложение №15 от Наредба №61 от 27.09.2018 г. на КФН.
С показателите за постигната доходност, равнището на инвестиционния риск, методиката на изчисляване и инвестиционната политика на фонда, можете да се запознаете на www.dallbogg.bg в Инвестиции/Доходност и риск.

Отделянето на 10% от месечния доход за вложения в индивидуална партида в добре управляван пенсионен фонд позволява нарастване на средствата с поне 50% за около 7-8 г.

Възприемането на дългосрочно спестовно поведение е източник на финансова сигурност, спокойствие и предвидимост. Когато спестяваме разумно и далновидно, без това да засяга нормалния живот на семейството, ние гарантираме финансовия си „резерв“ при възникването на непредвидени обстоятелства, извънредни инвестиционни или други важни разходи. Въпреки наличните допълнителни доходи, натрупаните авоари са много голяма помощ за нашите финанси.

Много хора биха определили живота си като съвсем обикновен, но с правилни инвестиции, те могат да направят много необикновени неща, например да осигурят по-добро образование за децата си или допълнителни уроци за талантливите си внуци. Трябва само последователност и добри идеи.

Най-важно е редовното спестяване в доброволен пенсионен фонд на малки суми спрямо личните доходи.

Отделянето на около до 10% от месечния доход за вложения в индивидуална партида в избран от нас динамичен и добре управляван пенсионен фонд ще позволи нарастване на средствата поне с 50% и повече за около 7-8 г., каквато обикновено е продължителността един инвестиционен цикъл. Разбира се, най-важното е да се балансира между стабилни, ниско рискови, и средно доходни инвестиции при определяне на инвестиционната стратегия на фондовите мениджъри. Пенсионните фондове инвестират в широк набор от активи, които могат да помогнат за разпределяне на риска и смекчаване на въздействието на нестабилността на пазара. Именно постигането на баланс между риска и възможностите е измерва професионализма на фондовите мениджъри. Затова изборът на пенсионен фонд е много важен.

При стабилни лични и семейни финанси, икономическата ситуация в България днес е особено подходяща за инвестиции в доброволен пенсионен фонд.  Понастоящем в България все още няма рецесия и безработицата е ниска, докато в Еврозоната започва стагнация в икономиката и увеличение на безработицата. През изминалата седмица (3 ноември, бел. ред.), Евростат докладва, че през септември безработицата в 20-те държави от Еврозоната (всички членки на ЕС) е достигнала 6,5% с 69 хиляди нови безработни и общо над 11 милиона души в работоспособна възраст. Нарастването на заплатите от друга стана поддържа инфлацията висока. Европейската централна банка не може да свали лихвите, за да изпълни своя мандат и осигури ценова стабилност и да ограничи поскъпването до около 2% на годишна база. ЕЦБ прогнозира нарастване на безработицата до 6,7% през 2024 г., а БВП ще спре да расте и даже може да започне да намаляване. На този фон, България стои относително добре без огромна индустриална база и с много малки и средни предприятия, произвеждащи части и елементи или лицензни стоки за концерни, които отново намаляват или съкращават своите производства в Западна Европа.

Защо да изберем доброволен пенсионен фонд?

Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване се реализира чрез внасяне на осигурителни вноски, чиито периодичност и размер определяте Вие. Те постъпват във Вашата индивидуална партида. Натрупването на средствата по тази партида осигурява допълнителна пенсия, която се получава независимо от пенсията, отпусната от НОИ, и пенсиите от допълнително задължително пенсионно осигуряване, и/или спестени средства, които да използвате според Ваша преценка.

Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване, чрез редовни вноски, дава възможност на активните българи да не попаднат в положението на днешните пенсионери. Така ще  повишите пенсионния си доход до нормалните и общоприети в европейската практика нива от 75-85% от последното Ви трудово възнаграждение. Средствата по индивидуалната Ви партида се наследяват и не подлежат на принудително изпълнение (от Частен съдебен изпълнител). Нещо повече – по този начин намалявате размера на дължимия данък общ доход. Съгласно чл.19 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/, сумата от годишните данъчни основи се намалява с внесените лични средства до 10 на сто от сумата от годишните данъчни основи. Доходността от управлението на средствата по партидата  не се облага с данък. Същевременно, средствата са достъпни през цялото време и могат да бъдат изтеглени сравнително бързо без съществени загуби, за разлика от средствата, инвестирани в недвижимите имоти и акции.

В условията на изключително конкурентен трудов пазар, работодателите в България все по-често прилагат добрите европейски практики да стимулират служителите си чрез социални придобивки, включително регулярни вноски, които работодателят прави в полза на своите работници и служители. Законът за корпоративното подоходно облагане дава възможност на работодателя за всяка вноска, в размер до 60 лв., която е направил за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, да не подлежи на данъчно облагане и върху нея не се дължат задължителните осигурителни вноски.

Важно за Вас от ДаллБогг

Препоръчваме Ви размерът на вноската да бъде определен като процент от осигурителния доход – така тя ще се повишава автоматично с нарастването на доходите Ви.

Имате право да ползвате данъчна преференция и при годишното изравняване, като направите еднократна вноска до 10% от сумата на годишната данъчна основа.

Гъвкавостта, която позволява допълнителното доброволно пенсионно осигуряване – колко средства и кога да ги внесете, повишава мотивацията на мнозина не само да започнат да внасят средства в доброволен пенсионен фонд, но и да увеличават своите вноски. Това неминуемо води до нарастване на средствата по индивидуалната партида, което може да подпомогне икономиката като цяло – чрез вливане на допълнителни финансови ресурси под формата на инвестиране в стабилни, рисково обосновани и позволени от закона инвестиции.

В периоди на икономическа несигурност (инфлация, безработица и негативни демографски тенденции), вложените средства в доброволен пенсионен фонд се превръщат в своеобразна застраховка и гаранция за нормалния живот на семейството.

  • Ангел Терзиев е магистър по социално и застрахователно дело. Сертифициран, правоспособен отговорен актюер от 2007 година. Доказан и утвърден професионалист с повече от 25 години опит в пенсионното осигуряване и застраховането.
  • Притежава сертификати за мениджмънт на пенсионна компания и редица преминати курсове в Американската агенция за международно развитие и Европейската актюерска академия. Специализирал здравно застраховане в Съединените щати.

 

Неотдавна в София се състоя форум на конфедерацията PensionsEurope 2023 по темата „Перспективи и възможности за пенсионните пазари в ЦИЕ“. Централно място зае въпросът за увеличаване на осигурителните вноски на допълнителното задължително пенсионно осигуряване.

Още миналата година анализаторите на ДаллБогг насочиха вниманието към необходимостта от увеличаване на осигурителните вноски. Вноската в универсалния пенсионен фонд не е коригирана повече от 15 години, което само по себе си е парадокс, а  вноска от 5% от осигурителния доход е абсолютно неадекватна на фона на галопиращата инфлация особено през последните 2 години.

През последните няколко години обаче бюджетът на Държавното обществено осигуряване беше удвоен. При непроменени нива на осигурителните вноски няма как да повярваме, че това повишение може да бъде покрито от събраното. Излиза, че се допълва със събраните от всички нас данъци, а така държавата плаща пенсиите на пенсионерите частично, но съществено, от републиканския бюджет, вместо тези средства да се използват за инфраструктура, здравеопазване, реформи или други социални дейности.

Във видео обръщение към участниците в конференцията министърът на труда и социалната политика подчерта нарастващата отговорност на пенсионноосигурителните дружества, които управляват над 21 млрд. лв. на над 4,9 млн. осигурени лица. „Стремежът за развитие и усъвършенстване на продуктите, които ще допълват доходите на лицата след пенсионирането, трябва да намери необходимата подкрепа”,  заяви министърът и пожела на участниците във форума да намерят най-добрите решения за развитието на капиталовите пенсионни схеми в името на социалната сигурност, спокойствието и по-високото качество на живот на възрастните хора.

На пръв поглед изглежда, че държавата в лицето на социалния министър подкрепя целите, в името на които съществуват пенсионноосигурителните дружества. Какво обаче би трябвало да се промени?

Освен че самата осигурителна вноска от години не е променяна, не е увеличена  и данъчната преференция за работодателите, инвестиращи в допълнително пенсионно осигуряване на своите служители. Съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане от данък върху разходите сега се освобождават до 60 лв. Ако работодателят е достатъчно загрижен за служителите си и плаща вноски по-високи от 60 лв., ще дължи данък върху разликата между цялата вноска и 60 лв. Всеки логично мислещ човек ще се съгласи, че това не представлява мотивация за работодателите да инвестират в допълнително пенсионно осигуряване.

В началото на годината станахме свидетели на увеличаването на стойността на необлагаемите ваучери за храна, които работодателите дават като допълнение към заплатите на своите служители. През годините от 60 лв. тази сума нарасна на 200 лв. Не е ли това доказателство за двоен аршин, с който мерят управляващите? Да, осигуряването на храната е важен въпрос на днешния ден. Но не по-малко важна е грижата за бъдещето – днес да се осигури достоен живот за хората след тяхното пенсиониране.

Данъчната преференция за осигуряващите се лица в доброволния пенсионен фонд е 10% –  също непроменена от години. Увеличаването ѝ, както и увеличаването на работодателската преференция, ще стимулира всички хора да заделят повече средства за осигуряване на своето бъдеще. Балонът на пазара на недвижимите имоти е пред спукване и има ограничени възможности да поеме пари от сивата икономика и по-важно – доходността е ограничена между платежоспособността на наемателите и високите лихви по заемите. Същевременно засилването на пенсионноосигурителната спестовност има директно и силно положително въздействие върху икономиката, тъй като пенсионните фондове инвестират набраните средства в добрите печеливши предприятия.

Резонно ли е въвеждането на мултифондове?

По време на конфедерацията PensionsEurope 2023 в София беше дискутирана и друга наболяла тема – създаването на мултифондове, които съществуват в редица  европейски страни. Тези фондове дават възможност самите осигурени да избират дали средствата им да бъдат инвестирани в консервативни, балансирани или по-рискови портфейли. Мултифондовете позволяват на хората, които имат повече време до пенсионирането си, да рискуват повече, като предпочетат инвестиции в портфейли с по-висока доходност и по-висока волатилност, а на по-възрастните, които са с по-кратък хоризонт за натрупване на средства, да се осигури по-голяма сигурност, с инвестиции в по-консервативни портфейли, т.е. различните осигурени кохорти да имат различни инвестиционни стратегии. Мултифондовете биха спомогнали за увеличаване на ефективността от инвестиране на средствата, следвайки жизнения цикъл на осигурените лица.

Като цяло изброените по-горе лостове за увеличаване на вложенията на осигурените лица ще доведат до по-добра възможност за инвестиране на средствата от страна на пенсионните фондове и получаване на по-висока доходност, което би довело до по-спокоен и щастлив живот на хората в пенсионна възраст. С учредяването на ПОД „ДаллБогг: Живот и Здраве“ през 2021 г., чиито три пенсионни фонда постигнаха впечатляваща доходност за първите шест месеца на 2023 г. небанковата група на ДаллБогг направи финансовия сектор в страната много по-привлекателен за спестовните българи и инвеститорите.

Най-младото пенсионно дружество у нас допринася за разширяването на избора на пенсионноосигурените лица и спестяващите. Работи за повишаването на пенсионноосигурителната култура в страната и има дългосрочната мисия българските граждани да постигат висока доходност от своите пенсионни вноски чрез далновидни инвестиции в собственото си бъдеще.

Цялото интервю можете да прочетете тук.

Огромното желание и удовлетворението да предлагаме качествени продукти и да работим за повишаване на застрахователната култура в обществото не спират да ни вдъхновяват и мотивират. С най-младото пенсионно дружество у нас, от края на 2021 г., ДаллБогг допринася и за разширяването на избора на пенсионноосигурените лица и спестяващите, както и за повишаването на пенсионноосигурителната култура в страната. Приемаме за наша дългосрочна мисия българските граждани да постигат висока доходност от своите пенсионни вноски чрез далновидни инвестиции в собственото си бъдеще.

Цялото интервю с Тодор Тодорински можете да прочетет тук.