Новини

Според изпълнителния директор на „ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве“ моментът е кризисен, но в дългосрочен план парите в пенсионните фондове са защитени

Една от тревожните мантри, които се разпространяват в последно време, е, че вследствие на сериозните кризи, в които се намира България, парите за пенсия от капиталовите стълбове на пенсионната система се стопяват, че гражданите губят вложеният си.

– Вярно ли е това, г-н Терзиев?

– Инвестициите във фондове за доброволно пенсионно осигуряване са дългосрочни спестявания. Затова и доходността трябва да се разглежда в дългосрочен аспект. В момента сме в период на няколко едновременни кризи. Логично е и да има намаляване на сумите във фондовете. Но обикновено темповете на нарастване след криза са значително по-бързи отколкото темповете на спад по време на кризата. Един от активите, в които фондовете инвестират средствата, които акумулират, са държавните ценни книжа (ДКЦ). В момента наблюдаваме спад в стойността на ДЦК на редица държави – на места с над 50%. А това се смята за едно от най-сигурните вложения.

Вероятно поради сривовете в цените на този вид ценни книжа през третото тримесечие на 2022 г. се регистрира промяна в инвестициите на универсалните пенсионни фондове. Делът на дълговите ценни книжа на държави и международни финансови организации остава най-голям, но към края на септември намалява до 53,17% в сравнение с 55% през 2021 г. Делът на инвестициите в акции нараства до 35,32% от 33,18% година по-рано, а на корпоративните облигации спада до 8,79% от 9,51%.

Войната в Украйна допълнително влошава ситуацията – европейската икономика се забавя, инфлацията расте. Имаме рекордна инфлация за последните 2 десетилетия.

Но въпреки всичко трябва да се има предвид, че това е една моментна ситуация. Ако се анализират последните 10 години, откакто съществуват пенсионните фондове, доходността им е положителна. Фондовете имат капацитет да излязат с положителен резултат.

– Какво се прави за минимизиране на щетите от кризата?

– В момент като сегашния се търсят пристани на стабилност. Пазарът на акции реагира на различни новини и като резултат се регистрират скокове в цените, които фондовете се стараят да уловят, за да защитят парите на хората.

Законодателят е предвидил пълна защита на средствата и бруто вноските, които осигурените лица влагат във втория стълб. Т.е. дружествата и пенсионните фондове никога няма да изплатят по-малко от вложенията на всеки осигурен. Всичко останало ще е допълнителен доход.

А това отново прави фондовете по-сигурен пристан за вложенията на хората в сравнение с банковите депозити, тъй като там са защитени само сумите до 196 000 лв.

– Какво е решението?

– Капиталовите схеми са една от най-добрите инвестиционни алтернативи към момента. Ако гражданите спестяват за трета пенсия от самото начало на трудовия си стаж, с голяма вероятност биха си гарантирали спокойствие, когато дойде моментът за пенсиониране. Но и дотогава спестените пари могат да се окажат ценен ресурс в случай на неотложна нужда или просто като средство за съхранение на изработените пари от инфлацията. В момента инвестицията в капиталова пенсионна схема може да се счита за по-ефективно вложение от това в недвижим имот или банков депозит. Ако човек има нужда от средства, не може спешно да продаде една стая от инвестиционното си жилище, но може да изтегли част от средствата в личната си партида в пенсионен фонд. При това, без да загуби, както би се случило, ако изтегли пари от банков депозит преди падежа. Партидите във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване са лични и могат да се наследяват.

– Достатъчно ясни ли са за хората предимствата на допълнителното пенсионно осигуряване?

– Осигурителният сектор бележи забележително развитие през последните три години. Инвестиционните портфейли на пенсионните фондове са добре структурирани и силно диверсифицирани, разполагат с адекватни резерви, които да гарантират изплащането на пожизнените пенсии.

Активите на пенсионните фондове подлежат на ежедневен контрол от КФН. А и дейността по допълнително пенсионно осигуряване е една от най-стриктно регулираните.

– Как този вид спестяване може да стане по-привлекателен?

– За да стане този вид спестяване по-атрактивен, са необходими законови промени. Според сегашното законодателство, месечният облагаем доход се намалява с внесените през месеца за сметка на лицата лични вноски за доброволно пенсионно осигуряване, ако са в размер до 10 на сто от този доход. По този начин се намалява дължимият от лицата данък общ доход и почти една трета от вноската е за сметка на спестения данък.

За едноличните търговци облагаемият доход, формиран по реда на ЗКПО, се намалява с направените лични вноски за доброволно пенсионно осигуряване в размер на до 10% от този доход. Облекчението се ползва при подаване на годишната данъчна декларация.

За лицата, упражняващи свободни професии (архитекти?, адвокати, общопрактикуващи лекари и др.), облагаемият доход, редуциран с нормативно признатите разходи, се намалява с направените лични вноски за доброволно пенсионно осигуряване в размер до 10% от този доход. Облекчението може да се ползва както авансово, така и годишно при подаване на данъчната декларация.

Същото важи и за лицата, наети по договори за възлагане на управление и контрол, както и по граждански договори – облагаемият доход, редуциран с нормативно признатите разходи, се намалява с направените лични вноски, а облекчението може да се ползва както авансово, така и годишно при подаване на данъчната декларация.
Тази норма не е променяна повече от 10 години. Увеличаване на процента данъчно облекчение би мотивирало повече българи да инвестират в капиталови схеми –а това ще ги направи независими след пенсионирането. Освен това тези хора няма да разчитат на пенсионната система, а когато имат нужда от повече средства, биха се обърнали към натрупаните по собствената си пенсионна партида. Тези пари пък ще се върнат в икономиката под формата на инвестиции.

Любопитен факт доказва, че дори управниците в Китай са прозрели ползите от капиталовите схеми. Наскоро там бе позволено на населението в определени области да инвестира в пенсионни фондове. Защото това е инвестиция в бъдещето.

https://www.standartnews.com/biznes/uvelichenie-na-danchnoto-oblekchenie-bi-napravilo-investitsiyata-za-vtora-pensiya-po-atraktivna-514536.html

https://epicenter.bg/article/Terziev–Uvelichenie-na-danachnoto-oblekchenie-bi-napravilo-investitsiyata-za-vtora-pensiya-po-zhelana/305726/4/0

Сред четирите “печелещи” клиенти и пари фондове влиза и най-новият “Далл Богг: Живот и Здраве”, който реално заработи от началото на 2022 г. и в момента всъщност повече привлича клиенти от другите компании с по-обещаващи условия.

Цялата статия може да прочетете тук.

На 23.06.2022 г., с подписването на първия договор за изплащане на допълнителна пожизнена пенсия за старост на осигурено в УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ лице, Съветът на директорите на „ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД взе решение за създаване на Фонд за изплащане на пожизнени пенсии „ДаллБогг: Живот и Здраве“.

Днес, с Решение № 546-ФИПП от 30.06.2022 г., Комисията за финансов надзор вписа в регистъра по чл.30, ал.1, т.13 от Закона за Комисията за финансов надзор Фонд за изплащане на пожизнени пенсии „ДаллБогг: Живот и Здраве“.

Размерът на месечните плащания не може да бъде по-малък от 15 на сто от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл.68, ал.1 от КСО.

С правилата на Фонд за изплащане на пожизнени пенсии „ДаллБогг: Живот и Здраве“ можете да се запознаете тук.

Само няколко месеца след като влязоха в сила законодателните промени и стартира изплащането на допълнителните пенсии от втория пенсионен стълб, ние можем да се гордеем с гласуваното ни доверие.

Най-младото пенсионноосигурително дружество в България – „ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД подписа първия си договор за изплащане на допълнителна пожизнена пенсия за старост.

Нашата клиентка има натрупана сума по индивидуалната си партида в УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“, която ѝ дава възможност да направи своя избор между трите вида пожизнени пенсии и тя избра да получава пенсия, включваща разсрочено изплащане на средствата ѝ.

Желаем ѝ здраве, а усмивките и нестихващата енергия да ѝ бъдат дългогодишни партньори в златните ѝ години.

Неглижирането на времето след пенсия в интерес на по-свободното съществуване днес може да има сериозни негативни последствия в бъдеще, тази философия е пагубна – обясняват специалистите от най-младото ,,Пенсионноосигурително дружество Далл Богг: Живот и Здраве“ .

Прочетете цялото интервю тук.

Съгласно чл. 21а, ал. 6 от Наредба № 9 от 19.11.2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на пенсионноосигурителното дружество и на управляваните от него фондове, на стойността на нетните активи на фондовете, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял, за изчисляване и съпоставяне на доходността от инвестиционните имоти и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди и на аналитичните сметки във фонд за разсрочени плащания, поради допусната грешка при определяне стойността на един дял за 23.05.2022 г., се извършват следните корекции за деня на допускане на грешката:

  • Стойността на един дял на ППФ „ДаллБогг: Живот и Здраве” за 23.05.2022 г. се променя от 0.98162 лв. на 0.98054 лв.;
  • Стойността на един дял на УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве” за 23.05.2022 г. се променя от 0.94316 лв. на 0.94308 лв.;
  • Стойността на един дял на ДПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве” за 23.05.2022 г. се променя от 0.89068 лв. на 0.88803 лв.

Комисията за финансов надзор обяви окончателните резултати от промяна на участие и прехвърляне на средства на осигурени лица от един в друг съответен пенсионен фонд за четвъртото тримесечие на 2021 г.

В това тримесечие „ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД участва в процедурата по промяна на участие чрез своите новосъздадени фондове – УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ и ППФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“.

В резултат на неуморната и професионална дейност на нашите служители и осигурителни посредници, първите осигурени лица, пожелали да станат членове в нашите пенсионни фондове, са факт.

Съпоставяйки нетните резултати на всички пенсионноосигурителни фондове, данните показват, че в УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ и ППФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ е отчетен най-голям среден нетен размер на прехвърлени средства по индивидуалните партиди на осигурените лица – 7 876 лв. в универсалния и 8 972 лв. в професионалния пенсионен фонд.

С резултатите на КФН за приключилата процедура по промяна на участие можете да се запознаете тук.

Посочените резултати нямат връзка с бъдещи резултати.

На 15.02.2022 г. приключи първата процедура по промяна на участие и прехвърляне на средства на осигурени лица от пенсионните фондове, управлявани от други пенсионноосигурителни дружества във фондовете, управлявани от „ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД.

Осигурените лица, които се възползваха от правото си и подадоха заявления за промяна на участие през последното тримесечие на 2021 г., вече са членове на УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ и ППФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“.

Повече за Дружеството, за фондовете, които управлява, за възможностите да станете наши членове, както и за пенсионната система в България, можете да научите тук.

На 01.02.2022 г. се проведоха първите заседания на учредените Попечителски съвети за УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ и ППФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“.

Тяхната цел е да представляват и защитават интересите на осигурените лица и пенсионерите във фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и във фондовете за извършване на плащания.

В Съветите влизат представители на национално представените организации на работниците и служителите и на работодателите, както и един представител на „ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД.

Повече информация за членовете на Попечителския съвет за УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ можете да намерите тук, а за членовете на Попечителски съвет за ППФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ тук.

През месец Януари 2022 г. постъпиха първите работодателски вноски по сключени договори между „ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД и работодатели, които са пожелали да правят вноски в полза на своите работници и служители.

Средствата, които са постъпили по индивидуалните партиди на лицата, могат да се ползват за допълнителни пенсии, за еднократно или разсрочено изплащане, в случаите, определени в Кодекса за социално осигуряване, в Правилника за организацията и дейността на ДПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ и сключения договор.

В края на месеца постъпиха и първите вноски в УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“. Те са на лица, за които за първи път възниква задължението за осигуряване в универсален фонд и са пожелали да поверят първите си осигурителни вноски на управлявания, от „ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД, Универсален пенсионен фонд.

Постъпилите вноски на новите членове са отразени в първите им лични индивидуални партиди.

Постъпването на вноски в ДПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ и в УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ доведе до изчисляване на първите стойности на дяловете, които можете да проследите тук.