Универсален пенсионен фонд

Осигуряване в
Универсален пенсионен фонд
„ДаллБогг: Живот и Здраве“

Кой подлежи на осигуряване в Универсален пенсионен фонд (УПФ)?

 

В Универсален пенсионен фонд задължително се осигуряват работещите лица, които са родени след 31 декември 1959 г. и са осигурени във фонд „Пенсии“, съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, на държавното обществено осигуряване (ДОО), с изключение на лицата, които са избрали да променят участието си от УПФ в държавното обществено осигуряване.

 

Осигуряването в УПФ се осъществява на капиталово-покривен принцип. Размерът на вноската е 5 на сто от осигурителния доход, разпределен между работодателя (2,8 на сто) и работника (2,2 на сто). Осигурителните вноски и доходността от тяхното инвестиране се натрупват по индивидуални партиди на осигурените лица.

Права на осигурените лица

 

Целта на допълнителното задължително пенсионно осигуряване в Универсален пенсионен фонд е да осигури допълнителен доход чрез предоставяне на допълнителна пожизнена пенсия за старост при навършване на възрастта, необходима за придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от Държавното обществено осигуряване.

 

Осигуряването в Универсален пенсионен фонд „ДаллБогг: Живот и Здраве“ дава право на:

 

Допълнителна пожизнена пенсия за старост – представляваща месечно плащане на предвидена в пенсионния договор сума, дължима на лицето от определена дата до края на неговия живот, чийто размер не може да бъде по-малък от 15 на сто от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст, по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) към датата на определянето му.

 

Пенсията може да бъде три вида:

  • пожизнена пенсия без допълнителни условия;
  • пожизнена пенсия с гарантиран период на изплащане;
  • пожизнена пенсия, включваща разсрочено плащане на част от средствата по партидата, до навършване на избрана от осигуреното лице възраст.

 

Разсрочено изплащане на натрупаната по индивидуалната партида сума – при придобиване право на допълнителна пожизнена пенсия за старост и когато средствата по индивидуалната партида на осигуреното лице, включително след допълване по реда на чл. 131, ал. 2-5 от КСО, надвишават трикратния размер на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО, но са недостатъчни за отпускането на пожизнена пенсия за старост, в определения от закона минимален размер.

 

Еднократно изплащане на натрупаната по индивидуалната партида сума – при придобиване право на допълнителна пожизнена пенсия за старост и когато средствата по индивидуалната партида, включително след допълване по реда на чл. 131, ал. 2-5 от КСО, са по-малко от трикратния размер на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст, по чл. 68, ал. 1 от КСО.

 

Еднократно или разсрочено изплащане на суми на наследниците на починало осигурено лице и на пенсионер, починал в период на гарантирано или разсрочено изплащане.

От какво зависи размерът на допълнителната пожизнена пенсия?

 

Размерът на допълнителната пожизнена пенсия за старост се определя от:

  • натрупаните средства по индивидуалната партида на осигуреното лице след допълването и по необходимост;
  • таблица за смъртност и средна продължителност на предстоящия живот, публикувана от Националния статистически институт;
  • технически лихвен процент, одобрен от Комисията за финансов надзор.

Такси и удръжки

 

При управлението на средствата на универсалния пенсионен фонд, таксите и удръжките в полза на ПОД „ДаллБогг: Живот и Здраве“ са следните:

 

  • удръжка от всяка осигурителна вноска при постъпването ѝ в универсалния пенсионен фонд в размер на 3.75 на сто;
  • инвестиционна такса, изчислена върху стойността на нетните активи на универсалния пенсионен фонд, в зависимост от периода, през който те са били управлявани от пенсионноосигурителното дружество, в размер на 0.75 на сто годишно;
  • такса в размер на 10 лв. при прехвърляне на средствата по индивидуалната партида от УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ в пенсионните схеми на Европейския съюз, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка, съгласно чл. 343а, ал. 1, т. 2 и чл. 343е от КСО.

 

* Не се удържат суми върху прехвърлени средства от универсален пенсионен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество.

Състав на Попечителски съвет на УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ и ФИПП „ДаллБогг: Живот и Здраве“

 

Адрес за кореспонденция: гр. София, п.к. 1172, бул. „Г. М. Димитров“ № 1, тел.: + 359 2 4026426, факс: + 359 2 9603703, e-mail: [email protected]

 

Евгени Янев – Председател, Представител на КНСБ,
с адрес за кореспонденция: гр. София, пл. „Македония“ №1, ет.6, офис.11, тел. +359 2 4010508
Владимир Димитров – Заместник-председател, Представител на БСК
Марио Нинов – Представител на КТ Подкрепа
Благородна Попстоянова – Представител на КТ Подкрепа
Красимир Богоев – Представител на КНСБ
Боряна Абаджиева – Представител на БТПП
Ирина Йорданова-Колева – Представител на КРИБ
Бистра Ковачева – Представител на АИКБ
Бисер Георгиев Иванов – Представител на „ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве” ЕАД

Банка попечител на УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ и ФИПП „ДаллБогг: Живот и Здраве“

 

Обединена Българска Банка

Банкова сметка на Универсален Пенсионен Фонд:

 

Банка: Обединена българска банка
BIC Код: UBBSBGSF
IBAN Номер: BG04UBBS80021026319550

Банкова сметка на Фонд за изплащане на пожизнени пенсии

 

Банка: Обединена българска банка
BIC Код: UBBSBGSF
IBAN Номер: BG04UBBS80021034467550

Стойност на един дял:

 

Стойността на един дял, валидна за последния работен ден на всеки месец, се обявява във вестник „Телеграф“ на третия работен ден на следващия месец.

 

Изменения и допълнения в Правилниците за организацията и дейността на фондовете, управлявани от ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве ЕАД, се публикуват във вестниците „Телеграф“ и „Труд“.

Документи

 

Правилник за организацията и дейността на УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“
Заявление за промяна на участие и прехвърляне на натрупаните суми по индивидуалната партида в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване – УПФ
Заявление за участие в УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“
Заявление за възобновяване на осигуряването в УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“
Заявление за изплащане на средства от УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“
Искане за оттегляне на заявление за промяна на участие/ заявление за прехвърляне – УПФ
Основна информация за осигурените лица в УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ – първоначално членство
Основна информация за осигурените лица в УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ – прехвърляне
Основна информация за осигурените лица в УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ – възобновяване на осигуряването
Договор за допълнително задължително пенсионно осигуряване в УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“
Договор за разсрочено изплащане на средства по индивидуалната партида от УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“
Правила на Фонд за изплащане на пожизнени пенсии
Пенсионен договор за изплащане на допълнителна пожизнена пенсия за старост от Фонд за изплащане на пожизнени пенсии „ДаллБогг: Живот и Здраве“