Универсален пенсионен фонд

Осигуряване в
Универсален пенсионен фонд
„ДаллБогг: Живот и Здраве“

Кой подлежи на осигуряване в Универсален пенсионен фонд (УПФ)?

 

В Универсален пенсионен фонд задължително се осигуряват работещите лица, които са родени след 31 декември 1959 г. и са осигурени във фонд „Пенсии“, съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, на държавното обществено осигуряване (ДОО), с изключение на лицата, които са избрали да променят участието си от УПФ в държавното обществено осигуряване.

 

Осигуряването в УПФ се осъществява на капиталово-покривен принцип. Размерът на вноската е 5 на сто от осигурителния доход, разпределен между работодателя (2,8 на сто) и работника (2,2 на сто). Осигурителните вноски и доходността от тяхното инвестиране се натрупват по индивидуални партиди на осигурените лица.

Права на осигурените лица

 

Целта на допълнителното задължително пенсионно осигуряване в Универсален пенсионен фонд е да осигури допълнителен доход чрез предоставяне на допълнителна пожизнена пенсия за старост при навършване на възрастта, необходима за придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от Държавното обществено осигуряване.

 

Осигуряването в Универсален пенсионен фонд „ДаллБогг: Живот и Здраве“ дава право на:

 

Допълнителна пожизнена пенсия за старост – представляваща месечно плащане на предвидена в пенсионния договор сума, дължима на лицето от определена дата до края на неговия живот, чийто размер не може да бъде по-малък от 15 на сто от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст, по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) към датата на определянето му.

 

Пенсията може да бъде три вида:

  • пожизнена пенсия без допълнителни условия;
  • пожизнена пенсия с гарантиран период на изплащане;
  • пожизнена пенсия, включваща разсрочено плащане на част от средствата по партидата, до навършване на избрана от осигуреното лице възраст.

 

Разсрочено изплащане на натрупаната по индивидуалната партида сума – при придобиване право на допълнителна пожизнена пенсия за старост и когато средствата по индивидуалната партида на осигуреното лице, включително след допълване по реда на чл. 131, ал. 2-5 от КСО, надвишават трикратния размер на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО, но са недостатъчни за отпускането на пожизнена пенсия за старост, в определения от закона минимален размер.

 

Еднократно изплащане на натрупаната по индивидуалната партида сума – при придобиване право на допълнителна пожизнена пенсия за старост и когато средствата по индивидуалната партида, включително след допълване по реда на чл. 131, ал. 2-5 от КСО, са по-малко от трикратния размер на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст, по чл. 68, ал. 1 от КСО.

 

Еднократно или разсрочено изплащане на суми на наследниците на починало осигурено лице и на пенсионер, починал в период на гарантирано или разсрочено изплащане.

От какво зависи размерът на допълнителната пожизнена пенсия?

 

Размерът на допълнителната пожизнена пенсия за старост се определя от:

  • натрупаните средства по индивидуалната партида на осигуреното лице след допълването и по необходимост;
  • таблица за смъртност и средна продължителност на предстоящия живот, публикувана от Националния статистически институт;
  • технически лихвен процент, одобрен от Комисията за финансов надзор.

Такси и удръжки

 

При управлението на средствата на универсалния пенсионен фонд, таксите и удръжките в полза на ПОД „ДаллБогг: Живот и Здраве“ са следните:

 

  • удръжка от всяка осигурителна вноска при постъпването ѝ в универсалния пенсионен фонд в размер на 3.75 на сто;
  • инвестиционна такса, изчислена върху стойността на нетните активи на универсалния пенсионен фонд, в зависимост от периода, през който те са били управлявани от пенсионноосигурителното дружество, в размер на 0.75 на сто годишно;
  • такса в размер на 10 лв. при прехвърляне на средствата по индивидуалната партида от УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ в пенсионните схеми на Европейския съюз, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка, съгласно чл. 343а, ал. 1, т. 2 и чл. 343е от КСО.

 

* Не се удържат суми върху прехвърлени средства от универсален пенсионен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество.

Състав на Попечителски съвет на УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“, ФИПП „ДаллБогг: Живот и Здраве“ и ФРП „ДаллБогг: Живот и Здраве“

 

Адрес за кореспонденция: гр. София, п.к. 1172, бул. „Г. М. Димитров“ № 1, тел.: + 359 2 4026426, факс: + 359 2 9603703, e-mail: [email protected]

 

Евгени Янев – Председател, Представител на КНСБ,
с адрес за кореспонденция: гр. София, пл. „Македония“ №1, ет.6, офис.11, тел. +359 2 4010508
Владимир Димитров – Заместник-председател, Представител на БСК
Марио Нинов – Представител на КТ Подкрепа
Благородна Попстоянова – Представител на КТ Подкрепа
Красимир Богоев – Представител на КНСБ
Боряна Абаджиева – Представител на БТПП
Ирина Йорданова-Колева – Представител на КРИБ
Бистра Ковачева – Представител на АИКБ
Бисер Георгиев Иванов – Представител на „ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве” ЕАД

Банка попечител на УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“, ФИПП „ДаллБогг: Живот и Здраве“ и ФРП „ДаллБогг: Живот и Здраве“

 

Обединена Българска Банка

Банкова сметка на Универсален Пенсионен Фонд „ДаллБогг: Живот и Здраве“:

 

Банка: Обединена българска банка
BIC Код: UBBSBGSF
IBAN Номер: BG04UBBS80021026319550

Банкова сметка на Фонд за изплащане на пожизнени пенсии „ДаллБогг: Живот и Здраве“

 

Банка: Обединена българска банка
BIC Код: UBBSBGSF
IBAN Номер: BG04UBBS80021034467550

Банкова сметка на Фонд за разсрочени плащания „ДаллБогг: Живот и Здраве“

 

Банка: Обединена българска банка
BIC Код: UBBSBGSF
IBAN Номер: BG08UBBS80021057124350

Стойност на един дял:

 

Стойността на един дял, валидна за последния работен ден на всеки месец, се обявява във вестник „Телеграф“ на третия работен ден на следващия месец.

 

Изменения и допълнения в Правилниците за организацията и дейността на фондовете, управлявани от ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве ЕАД, се публикуват във вестниците „Телеграф“ и „Труд“.

Документи

 

Правилник за организацията и дейността на УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“
Заявление за промяна на участие и прехвърляне на натрупаните суми по индивидуалната партида в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване – УПФ
Заявление за участие в УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“
Заявление за възобновяване на осигуряването в УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“
Заявление за изплащане на средства от УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“
Искане за оттегляне на заявление за промяна на участие/ заявление за прехвърляне – УПФ
Основна информация за осигурените лица в УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ – първоначално членство
Основна информация за осигурените лица в УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ – прехвърляне
Основна информация за осигурените лица в УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ – възобновяване на осигуряването
Договор за допълнително задължително пенсионно осигуряване в УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“
Договор за разсрочено изплащане на средства по индивидуалната партида от УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“
Правила на Фонд за изплащане на пожизнени пенсии
Правила на Фонд за разсрочени плащания
Пенсионен договор за изплащане на допълнителна пожизнена пенсия за старост от Фонд за изплащане на пожизнени пенсии „ДаллБогг: Живот и Здраве“
Договор за разсрочено изплащане на средства от Фонд за разсрочени плащания „ДаллБогг: Живот и Здраве“
Приложение 1 към договор за разсрочено изплащане