Защита на личните данни

Влизането в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) наложи промени в действащата нормативна уредба в България в областта на личните данни.

 

„Пенсионноосигурително дружество ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД е администратор на лични данни и ги обработва в съответствие с приложимото национално и европейско законодателство в сферата на защита на личните данни, нормативната уредба в областта на допълнителното пенсионно осигуряване, както и в съответствие с Политика за защита на личните данни на „Пенсионноосигурително дружество ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД.

 

Длъжностно лице по защита на личните данни:

Николай Зайнелов
Телефон: +359 2 9603 767
e-mail: [email protected]