Изменения и допълнения в инвестиционните политики на управляваните от „ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД фондове

Изменения и допълнения в инвестиционните политики на управляваните от „ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД фондове

На основание чл.175а, ал.4 от КСО, „ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД информира осигурените лица, че с решение на Съвета на директорите от 26.07.2023 г., са извършени изменения и допълнения в инвестиционните политики на управляваните от Дружеството фондове за допълнително пенсионно осигуряване. Промените са свързани с изменения в нормативната уредба, както и с прецизиране на отделни текстове и са както следва:

  • В Инвестиционната политика на УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“: чл.10, ал.2, чл.14, ал.1, т.10-14, чл.14, ал.2, т.1 (трето тире), чл.14, ал.2, т.13-18, чл.15, ал.1, т.4, чл.15, ал.6, чл.16, ал.7-8, чл.17, заглавие към чл.22, чл.24, ал.1 (четвърто тире), чл.24, ал.1, т.2, чл.28 (първо и трето тире), чл.29, чл.30, 2 от Допълнителни разпоредби, Приложения №1-№2
  • В Инвестиционната политика на ППФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“: чл.10, ал.2, чл.14, ал.1, т.10-14, чл.14, ал.2, т.1 (трето тире), чл.14, ал.2, т.13-18, чл.15, ал.1, т.4, чл.15, ал.6, чл.16, ал.7-8, чл.17, заглавие към чл.22, чл.24, ал.1 (четвърто тире), чл.24, ал.1, т.2, чл.28 (първо и трето тире), чл.29, чл.30, 2 от Допълнителни разпоредби, Приложения №1-№2
  • В Инвестиционната политика на ДПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“: чл.10, ал.2, чл.14, ал.1, т.10-14, чл.14, ал.2, т.1 (трето тире), чл.14, ал.2, т.7-12, чл.15, ал.1, т.4, чл.15, ал.6, чл.16, ал.7-8, чл.17, заглавие към чл.22, чл.24, ал.1 (четвърто тире), чл.24, ал.1, т.2, чл.28, чл.29, чл.30, 2 от Допълнителни разпоредби, Приложения №1-№2

 

Съобщения за настъпилите промени в инвестиционните политики на УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“, ППФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ и ДПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ са публикувани във в-к „Телеграф“ и в-к „Труд“.

С актуалните инвестиционни политики можете да се запознаете тук.