Спестяванията в доброволен пенсионен фонд са инвестиция в бъдещето – нашето, на децата и внуците ни

Спестяванията в доброволен пенсионен фонд са инвестиция в бъдещето – нашето, на децата и внуците ни

Отделянето на 10% от месечния доход за вложения в индивидуална партида в добре управляван пенсионен фонд позволява нарастване на средствата с поне 50% за около 7-8 г.

Възприемането на дългосрочно спестовно поведение е източник на финансова сигурност, спокойствие и предвидимост. Когато спестяваме разумно и далновидно, без това да засяга нормалния живот на семейството, ние гарантираме финансовия си „резерв“ при възникването на непредвидени обстоятелства, извънредни инвестиционни или други важни разходи. Въпреки наличните допълнителни доходи, натрупаните авоари са много голяма помощ за нашите финанси.

Много хора биха определили живота си като съвсем обикновен, но с правилни инвестиции, те могат да направят много необикновени неща, например да осигурят по-добро образование за децата си или допълнителни уроци за талантливите си внуци. Трябва само последователност и добри идеи.

Най-важно е редовното спестяване в доброволен пенсионен фонд на малки суми спрямо личните доходи.

Отделянето на около до 10% от месечния доход за вложения в индивидуална партида в избран от нас динамичен и добре управляван пенсионен фонд ще позволи нарастване на средствата поне с 50% и повече за около 7-8 г., каквато обикновено е продължителността един инвестиционен цикъл. Разбира се, най-важното е да се балансира между стабилни, ниско рискови, и средно доходни инвестиции при определяне на инвестиционната стратегия на фондовите мениджъри. Пенсионните фондове инвестират в широк набор от активи, които могат да помогнат за разпределяне на риска и смекчаване на въздействието на нестабилността на пазара. Именно постигането на баланс между риска и възможностите е измерва професионализма на фондовите мениджъри. Затова изборът на пенсионен фонд е много важен.

При стабилни лични и семейни финанси, икономическата ситуация в България днес е особено подходяща за инвестиции в доброволен пенсионен фонд.  Понастоящем в България все още няма рецесия и безработицата е ниска, докато в Еврозоната започва стагнация в икономиката и увеличение на безработицата. През изминалата седмица (3 ноември, бел. ред.), Евростат докладва, че през септември безработицата в 20-те държави от Еврозоната (всички членки на ЕС) е достигнала 6,5% с 69 хиляди нови безработни и общо над 11 милиона души в работоспособна възраст. Нарастването на заплатите от друга стана поддържа инфлацията висока. Европейската централна банка не може да свали лихвите, за да изпълни своя мандат и осигури ценова стабилност и да ограничи поскъпването до около 2% на годишна база. ЕЦБ прогнозира нарастване на безработицата до 6,7% през 2024 г., а БВП ще спре да расте и даже може да започне да намаляване. На този фон, България стои относително добре без огромна индустриална база и с много малки и средни предприятия, произвеждащи части и елементи или лицензни стоки за концерни, които отново намаляват или съкращават своите производства в Западна Европа.

Защо да изберем доброволен пенсионен фонд?

Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване се реализира чрез внасяне на осигурителни вноски, чиито периодичност и размер определяте Вие. Те постъпват във Вашата индивидуална партида. Натрупването на средствата по тази партида осигурява допълнителна пенсия, която се получава независимо от пенсията, отпусната от НОИ, и пенсиите от допълнително задължително пенсионно осигуряване, и/или спестени средства, които да използвате според Ваша преценка.

Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване, чрез редовни вноски, дава възможност на активните българи да не попаднат в положението на днешните пенсионери. Така ще  повишите пенсионния си доход до нормалните и общоприети в европейската практика нива от 75-85% от последното Ви трудово възнаграждение. Средствата по индивидуалната Ви партида се наследяват и не подлежат на принудително изпълнение (от Частен съдебен изпълнител). Нещо повече – по този начин намалявате размера на дължимия данък общ доход. Съгласно чл.19 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/, сумата от годишните данъчни основи се намалява с внесените лични средства до 10 на сто от сумата от годишните данъчни основи. Доходността от управлението на средствата по партидата  не се облага с данък. Същевременно, средствата са достъпни през цялото време и могат да бъдат изтеглени сравнително бързо без съществени загуби, за разлика от средствата, инвестирани в недвижимите имоти и акции.

В условията на изключително конкурентен трудов пазар, работодателите в България все по-често прилагат добрите европейски практики да стимулират служителите си чрез социални придобивки, включително регулярни вноски, които работодателят прави в полза на своите работници и служители. Законът за корпоративното подоходно облагане дава възможност на работодателя за всяка вноска, в размер до 60 лв., която е направил за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, да не подлежи на данъчно облагане и върху нея не се дължат задължителните осигурителни вноски.

Важно за Вас от ДаллБогг

Препоръчваме Ви размерът на вноската да бъде определен като процент от осигурителния доход – така тя ще се повишава автоматично с нарастването на доходите Ви.

Имате право да ползвате данъчна преференция и при годишното изравняване, като направите еднократна вноска до 10% от сумата на годишната данъчна основа.

Гъвкавостта, която позволява допълнителното доброволно пенсионно осигуряване – колко средства и кога да ги внесете, повишава мотивацията на мнозина не само да започнат да внасят средства в доброволен пенсионен фонд, но и да увеличават своите вноски. Това неминуемо води до нарастване на средствата по индивидуалната партида, което може да подпомогне икономиката като цяло – чрез вливане на допълнителни финансови ресурси под формата на инвестиране в стабилни, рисково обосновани и позволени от закона инвестиции.

В периоди на икономическа несигурност (инфлация, безработица и негативни демографски тенденции), вложените средства в доброволен пенсионен фонд се превръщат в своеобразна застраховка и гаранция за нормалния живот на семейството.