Пенсионните фондове на ПОД ДаллБогг постигнаха завидна доходност за 2023 г.

Пенсионните фондове на ПОД ДаллБогг постигнаха завидна доходност за 2023 г.

През първата пълна календарна година от старта на дейността си фондовете, управлявани от „ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД, постигнаха завидна доходност.

Далновидното управление на инвестиционните портфейли донесе 10,08% доходност върху индивидуалните партиди на осигурените в универсалния, 9,49% в професионалния и 9,34% в доброволния пенсионен фонд.

______________________________ Специална Резерва ____________________________

Посочените резултати нямат връзка с бъдещи такива и не се гарантира положителна доходност.
Значение на показателите за постигната доходност и равнище на инвестиционен риск
Номинална доходност – това е постигнатата доходност при управление на активите на фонд. Изчислява се като разликата между стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на съответната година и стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на предходната година се раздели на стойността на един дял, валидна за последния работен ден на предходната година.
Стандартно отклонение – е статистическа мярка за разсейването на стойностите на една случайна величина около нейната средна аритметична или очаквана стойност. Стандартното отклонение се приема като един от основните показатели за измерване на риска на инвестиционния портфейл.
Коефициент на Шарп – показател, който съпоставя постигнатата доходност от управлението на инвестиционен портфейл и поетия риск за постигане на тази доходност.
Методиката, използвана за изчисляване на доходността и инвестиционния риск, е съгласно Приложение №15 от Наредба №61 от 27.09.2018 г. на КФН.
С показателите за постигната доходност, равнището на инвестиционния риск, методиката на изчисляване и инвестиционната политика на фонда, можете да се запознаете на www.dallbogg.bg в Инвестиции/Доходност и риск.