Най-младият Универсален пенсионен фонд ДаллБогг: Живот и Здраве с 10,08% доходност за 2023 г.

Най-младият Универсален пенсионен фонд ДаллБогг: Живот и Здраве с 10,08% доходност за 2023 г.

Лариса Борисова – ръководител на Специализирана служба за вътрешен контрол Магистър по счетоводство и контрол. Признат експерт с над десетгодишен стаж в пенсионното осигуряване и дългогодишен опит в сферата на счетоводството, инвестиционното посредничество, финансите и финансовите анализи.

Светът е различен днес – пълен със заплахи, рискове и възможности

Европейските общности са изправени пред рецесия, голяма война на източните граници, застаряващо население, силни миграционни вълни, нарастващи нива на бедност и трайни социални неравенства. Пенсионните системи, по същото време и очаквано, се сблъскват с все по-големи бюджетни ограничения и дефицити. Има също и много нови възможности за увеличаване на производителността, иновации и открития в служба на здравословен, улеснен и дълголетен живот. Бързата и правилна ориентация са решаващи. На този фон, в сравнително стабилна и с растяща икономика България, пенсионноосигурителните дружества предлагат възможности за управление на нашите пенсионноосигурителни средства и спестявания с повишени очаквания. Всички български универсални пенсионноосигурителни фондове отчитат положителна доходност в различни размери през изминалата година  данни от КФН.

Постигната доходност от универсалните пенсионни фондове (УПФ) през 2023 г.

От избора ни днес зависи дали утре ще живеем като „западноевропейски пенсионери“: време е да се огледаме и паркираме нашите пенсионни пари където е сигурно, където е доходоносно!

И наистина, с постигнатите завидни 10,08% доходност върху средствата по индивидуалните партиди на осигурените лицата в УПФ ‚ДаллБогг: Живот и Здраве през 2023 г. можем да се надяваме, че дистанцията със западноевропейците засега се скъсява. Важно е и в бъдеще нашият малък, много мотивиран и сплотен колектив да успява да реализира и докладва такива и по-високи резултати в продължение на редица години. С ръстове от по 7-10-12% в продължение на 15 години, да вземем един макроикономически пример само, Китай стана втората икономика в света – далеч пред Япония и Германия. Затова и на микроикономическо ниво доходността на годишна база е основен критерий колко добре са управлявани ежемесечните задължителни допълнителни пенсионни вноски. Голямата награда обаче идва, когато това високо ниво е устойчиво години наред. На тази цел сме посветени със задачата да поддържаме доверието и нашата привлекателност.

ПОД ‚ДаллБогг: Живот и Здраве‘ е най-новият пенсионен осигурител в България и работи само от две години. Ние управляваме риска и го очакваме, затова казваме, че „вашите пари никога не спят“. Инвестираме на световните финансови пазари, точно по правилата, докато денят и нощта буквално се сменят. Така пенсионните осигуровки и спестяванията на нашите членове „работят“ сега за тяхното бъдещето благосъстояние. Доверието и упражненото право на избор ни задължават и мотивират в тази напрегната аналитична и комплексна дейност. Единствената навременна активност, която финансово просветените пенсионноосигурени лица, преди навършване на пенсионна възраст и след като са служебно разпределени в някой фонд, следва решително да направят е: своя информиран избор! А след това само да следят дългосрочно доходността.

2023-та – годината на ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве

Още едва на двегодишна възраст ПОД ‚ДаллБогг: Живот и Здраве‘ успя да изпревари всички заварени фондове и дружества в страната, където преди това цели 12 години не беше лицензиран нов пенсионен фонд. За нас постижението е сериозно насърчение и голяма отговорност към нашите членове и всички, които ентусиазирано ни се доверяват и прехвърлят своите пенсионноосигурителни партиди. Изминалата 2023 г. беше напрегната и в същото време опияняваща със своите спадове и възходи на финансовите пазари. Редица големи фондове в чужбина промениха рязко своята стратегия. В отделни случаи, тези промени бяха като потвърждение или насърчително доказателство за верния курс, който сме избрали. През изминалата година активите на универсалните пенсионни фондове у нас бяха инвестирани в нормативно разрешени инвестиционни инструменти и само най-далновидните успяха да извлекат максимална полза от благоприятните за сделки моменти. Решаващ преди всичко е експертният капацитет на ръководството на фондовете – тяхното ефективно управление на инвестиционния портфейл. УПФ ‚ДаллБогг: Живот и Здраве‘ беше особено успешен и успя да достигне доходност, с която предизвикахме всеобщо възхищение сред своите членове, голям интерес сред кандидат-клиентите и високи нива на одобрение сред непредубедените наблюдатели.

В суровата борба с високата волатилност на цените на финансовите инструменти, УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ успя да постигне завидните 10,08% доходност върху средствата по индивидуалните партиди на осигурените лица, които повярваха още по-силно в нашата експертиза и спонтанно привлякоха нови членове на фонда.

Все пак българската пенсионна система по набрани средства спрямо БВП е много малка и е далеч от пропорциите в ОИСР, към която се стремим. Въпреки подобренията, направени напоследък, тя може и трябва като цяло да осигури по-достойни старини за своите сегашни и бъдещи пенсионери.

Обхванати сме от постоянен стремеж за развитие

ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве постоянно се стреми да усъвършенства работата на своите екипи чрез развитие на индивидуалния талант и възпитаване на лидерски умения особено при вземането на инвестиционни решения. Материалното стимулиране, строго ограничено по закон,  при нас по-често се замества с поощряване на културата за постоянно търсене и споделяне на знания и стремеж към иновации. Главната организационна цел на тези усилия е да изградим добре структурирани пенсионни фондове със здрави контролни механизми, ефективно инвестиране на активите и повишаване на финансовата осведоменост на нашите настоящи и бъдещи осигурени лица. Започнахме да култивираме траен интерес у нашите членове към съвременните световни и национални капиталови пазари с цел да пробудим в тях интерес за подобряване на дългосрочното им финансово състояние чрез умно спестяване за трета пенсия. Те не трябва да са изненадани в средата или края на тяхната трудова кариера от финансовия резултат на техните дългогодишни усилия и спестявания. Много се натъжихме от единодушната констатация, направена от трибуната на Парламента тези дни, че почти всички домакинства, на които жилищата подлежат на саниране, се затрудняват да инвестират 5-6 хиляди лева за 20%-то самоучастие в санирането. В същото време 73 милиарда лева на хората стоят на почти безлихвени депозити в банките докато третият – спестовният – стълб на пенсионното доброволно осигуряване в страната е отчайващо слаб и недооценен като източник на допълнителна стабилност и гаранционно осигурителен инструмент. Финансовите пазари са променливи, затова важно качество е прозорливостта на нашия инвестиционен екип. Високият професионален морал, експертизата и всеотдайността към интересите и инвестиционните цели на нашите членове са нашите най-големи добродетели.

______________________________ Специална Резерва ____________________________

Посочените резултати нямат връзка с бъдещи такива и не се гарантира положителна доходност.
Значение на показателите за постигната доходност и равнище на инвестиционен риск
Номинална доходност – това е постигнатата доходност при управление на активите на фонд. Изчислява се като разликата между стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на съответната година и стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на предходната година се раздели на стойността на един дял, валидна за последния работен ден на предходната година.
Стандартно отклонение – е статистическа мярка за разсейването на стойностите на една случайна величина около нейната средна аритметична или очаквана стойност. Стандартното отклонение се приема като един от основните показатели за измерване на риска на инвестиционния портфейл.
Коефициент на Шарп – показател, който съпоставя постигнатата доходност от управлението на инвестиционен портфейл и поетия риск за постигане на тази доходност.
Методиката, използвана за изчисляване на доходността и инвестиционния риск, е съгласно Приложение №15 от Наредба №61 от 27.09.2018 г. на КФН.
С показателите за постигната доходност, равнището на инвестиционния риск, методиката на изчисляване и инвестиционната политика на фонда, можете да се запознаете на www.dallbogg.bg в Инвестиции/Доходност и риск.