Да подредим заедно Вашия финансов живот, спестявания и пенсионни осигуровки

Да подредим заедно Вашия финансов живот, спестявания и пенсионни осигуровки

Бисер Иванов, Изпълнителен директор

Лесният път да се планира успешно и устойчиво развитие на личните и семейни финанси

Рецесията в Германия започна, две войни бушуват на север и на юг от България, демографската криза ни задушава и миграционният натиск се усилва. Засега българската икономика е адаптивна и резистентна с приличен растеж и големи шансове да влезем в еврозоната и пълноценно в Шенген към края на годината. Безработицата е сравнително ниска, а депозитите в банките достигнаха 80 млрд. лв.

Големият бум на ипотечните кредити продължава и надмина 20 млрд. лв. в немалка част в резултат на традиционното разбиране и дълбоката вяра на българина, че недвижимият имот „държи пари“ и „хляб и вода не иска“, т.е. служи като сигурна инвестиция без големи разходи за поддръжка. Нито едното, нито другото обаче не е вярно вече поради инфлацията на материалите, енергията и труда при амортизация и несигурността в пазара на недвижимите имоти, а и данъчната тежест неизбежно ще расте. Голяма част от новопостроените апартаменти са празни поради недостатъчно платежоспособно търсене от наемателите.

Задлъжнялостта на населението по потребителски кредити също расте и достигна 12 млрд. лв., а лихвената тежест по част от тях – т.нар. „бързи кредити“ – неизбежно задълбочава бедността и предизвиква финансови кризи в семейства и фирми с нестабилни бизнес модели.

В сложния и изпълнен с рискове и възможности днешен свят изборът е Ваш и трябва да се направи своевременно

Един възможен път за справяне в тази турбулентна обстановка, която скоро няма да се успокои, е да изберем надежден Универсален пенсионен фонд (УПФ) за нашите задължителни допълнителни пенсионноосигурителни вноски по т.нар. „Втори стълб“ и изберем Доброволен пенсионен фонд за нашите пенсионноосигурителни спестявания. Навременният и правилен избор на подходящ пенсионен фонд ще помогне много Вашите вноски и спестявания да получат добро управление, като бъдат законосъобразно, балансирано и компетентно инвестирани, за да осигурят добра доходност, която директно ще се отрази на размера на Вашата втора пенсия и размера на доброволно спестените средства, които винаги са на Ваше разположение.

Спестовността и правилното управление на личните и семейните финанси са извадили милиарди хора от бедност и са допринесли за по-щастлив и безгрижен живот.

Един очевиден пример, в който „Вашите пари никога не спят“

Хилядите членове (пенсионноосигурени лица), избрали УПФ ‚ДаллБогг: Живот и Здраве‘ преди началото на 2023 г., след нейния край видяха собствените си лични партиди (пенсионноосигурителни сметки) нараснали с 10,08%, което е завидна доходност в пенсионното осигуряване за 2023 г. в България. Още по-впечатляващо е, че тази най-висока доходност за изминалата година беше постигната от най-младото, само с 2-годишна дейност, пенсионно дружество. Очевидно компетентността, моралът и всеотдайността на фондовите мениджъри имат сериозен потенциал и са над европейско ниво, защото в Европа само много малко, единици, са фондовете с доходност над 10%. Затова бързата и правилна ориентация е решаваща. Приложената графика по данни от КФН показва, че всички български универсални пенсионноосигурителни фондове отчитат положителна доходност в различни размери през изминалата година и повечето от тях отговарят на повишените очаквания.

Вашият избор днес е далновиден, когато зависи от безспорни актуални постижения и доказан капацитет

Време е да се огледаме и паркираме нашите пенсионни пари там, където е сигурно, където е доходоносно! Общата сигурност се гарантира от строгия лицензионен режим и всекидневния надзор от страна на регулатора. Доходността в тази строга законоустановена рамка обаче е продукт на компетентност и порицание в управлението на инвестиционните рискове. Например, от началото на пандемията до днес редица фондове в Европа, Съединените щати и Япония, инвестирали силно в активи, стъпили на корпоративни имоти, изпитват тежки затруднения или обявиха фалит. Работата на милиони хора в т.нар. хоум офис разклати необратимо този сегмент, който редица десетилетия беше считан за много стабилен и сигурно доходоносен.  Сега, през декември и януари, Европа е залята от респираторна „тридемия“ – коктейл от три вируса: грип, Ковид-19 и RSV, която намалява производителността и изостря всички други нововъзникнали проблеми, довели до редица големи стачки в няколко сектора. Дали обаче инвестирането в здравеопазването, което навсякъде е недофинансирано, и в какви активи точно, ще донесе повишена доходност е един от хилядите критични въпроси пред фондовите управители.

Спонтанно посочените примери демонстрират извънредното значене на компетентността и прозорливостта в инвестиционния процес. Поради тяхната незадоволителност и поради редица други обективни фактори и политически решения пенсионните системи, днес, се сблъскват с все по-големи бюджетни ограничения, дефицити и ниска доходност. Затова новите възможности за увеличаване на производителността, иновациите и откритията трябва да се впрегнат в служба на инвеститорите и спестовниците за постигане на здравословен, улеснен и дълголетен живот.

2023-та – годината на ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве  – повиши самочувствието на всички: „справяме се много успешно заедно“

„И наистина, с постигнатите завидни 10,08% доходност върху средствата по индивидуалните партиди на осигурените лица в УПФ ‚ДаллБогг: Живот и Здраве‘ през 2023 г. можем да се надяваме, че дистанцията със западноевропейците засега се скъсява“, казва г-жа Лариса Борисова, ръководител ‚Вътрешен контрол‘ в пенсионното дружеството. Защото е „решаващо важно“ – според нея – „и в бъдеще нашият малък, много мотивиран и сплотен колектив да успява да реализира и докладва такива и по-високи резултати в продължение на редица години…обхванати от постоянен стремеж за развитие, високият професионален морал, експертизата и всеотдайността към интересите и инвестиционните цели на нашите членове са нашите най-големи добродетели.“

_________________________Специална Резерва __________________________

Посочените резултати нямат връзка с бъдещи такива и не се гарантира положителна доходност.
Значение на показателите за постигната доходност и равнище на инвестиционен риск
Номинална доходност – това е постигнатата доходност при управление на активите на фонд. Изчислява се като разликата между стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на съответната година и стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на предходната година се раздели на стойността на един дял, валидна за последния работен ден на предходната година.
Стандартно отклонение – е статистическа мярка за разсейването на стойностите на една случайна величина около нейната средна аритметична или очаквана стойност. Стандартното отклонение се приема като един от основните показатели за измерване на риска на инвестиционния портфейл.
Коефициент на Шарп – показател, който съпоставя постигнатата доходност от управлението на инвестиционен портфейл и поетия риск за постигане на тази доходност.
Методиката, използвана за изчисляване на доходността и инвестиционния риск, е съгласно Приложение №15 от Наредба №61 от 27.09.2018 г. на КФН.
С показателите за постигната доходност, равнището на инвестиционния риск, методиката на изчисляване и инвестиционната политика на фонда, можете да се запознаете на www.dallbogg.bg в Инвестиции/Доходност и риск.