Пенсионната система в България

Новият пенсионен модел

След проведената през 2000 г. пенсионна реформа и с приетият Кодекс за социално осигуряване (КСО), от 1 Януари 2000 г. в България влезе в сила нов пенсионен модел. Промяната му бе наложена поради различни фактори, сред които основно са нарастването на дяла на хората в нетрудоспособна възраст и отрицателният прираст на населението. С въвеждането му се цели да се повиши жизнения стандарт на бъдещите български пенсионери.

 

Новият модел се състои от три стълба и комбинира двата основни принципа – Разходопокривният – при Държавното обществено осигуряване и Капиталовопокривният – при Допълнителното задължително и Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване. С въвеждането му, отговорността за размера на бъдещия пенсионен доход на хората, е поделена между държавата, работодателите и осигурените лица.

 

Новата тристълбова система за пенсионно осигуряване включва:

 • Първи стълб – Държавно обществено осигуряване (ДОО) – обхваща цялото работещо население в България. Функционира на разходопокривен (солидарен) принцип, т.е. с вноските на работещите към момента, които постъпват във фонд „Пенсии“ на Държавно обществено осигуряване, се изплащат пенсиите на настоящите пенсионери. Осигуряването има задължителен характер и се осъществява от Националния осигурителен институт (НОИ).
 • Втори стълб – Допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО). Осигурява пенсия за ранно пенсиониране за работещите при условията на първа и втора категория труд и/или допълнителна пенсия за старост за родените след 31.12.1959 г. Изгражда се на капиталовопокривен принцип и се осъществява от частни пенсионноосигурителни дружества. Към втория стълб на пенсионното осигуряване спадат следните два Фонда:

 

Универсален пенсионен фонд (УПФ) – фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване, който включва всички лица, родени след 31.12.1959 г., които получават доходи от трудова заетост. Осигуряването в УПФ дава право на:

 • получаване на допълнителна пожизнена пенсия за старост (еднократно или разсрочено изплащане на средствата при спазване на законовите условия);
 • еднократно или разсрочено изплащане до 50 на сто от средствата, натрупани по индивидуалната партида, при трайно намалена работоспособност над 89,99 на сто;
 • еднократно или разсрочено изплащане на суми на наследниците на починало осигурено лице или на пенсионер.

 

Професионален пенсионен фонд (ППФ) – фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване, в който участват всички лица, които работят при условията на първа и втора категория труд. Осигуряването в ППФ дава право на:

 • получаването на срочна пенсия за ранно пенсиониране, която се получава до придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст съгласно КСО;
 • еднократно или разсрочено изплащане до 50 на сто от средствата, натрупани по индивидуалната партида, при трайно намалена работоспособност над 89,99 на сто;
 • еднократно или разсрочено изплащане на средствата по индивидуалната партида, когато е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на Част I от КСО и не е придобито право на пенсия за ранно пенсиониране;
 • прехвърляне на средствата по индивидуалната партида в УПФ или ДПФ, когато е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на Част I от КСО и не е придобито право на пенсия за ранно пенсиониране;
 • изплащане на суми на наследници на починало осигурено лице или на пенсионер.
 • Трети стълб – Допълнително доброволно пенсионно осигуряване (ДДПО). Осигурява получаването на допълнителна пенсия или за старост, инвалидност или смърт. Работи на капиталовопокривен принцип и се осъществява от частни пенсионноосигурителни дружества чрез управляваните от тях доброволни пенсионни фондове.

 

Доброволен пенсионен фонд (ДПФ) – фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване (ДДПО), в който по своя воля могат да се осигуряват всички лица, навършили 16 години – сами, за сметка на работодателя си, за сметка на друг осигурител или в комбинация. Осигуряването в ДПФ дава право на:

 • лична пенсия за старост;
 • лична пенсия за инвалидност;
 • наследствена пенсия за определен срок.

 

Управление на пенсионната система в България

Държавното обществено осигуряване, формиращо първият стълб в пенсионната система в България, се основава на принципа на солидарност на осигурените лица. Това означава, че средствата от техните осигурителни вноски се събират в една обща сметка, от която се изплащат пенсиите на всички пенсионери от първи стълб на общественоосигурителната система. Управлява се от Националният осигурителен институт (НОИ).

 

За разлика от ДОО, допълнителното задължително и допълнителното доброволно пенсионно осигуряване се гради на капиталов принцип. Всеки осигурен в универсален, професионален или доброволен фонд притежава индивидуална осигурителна партида, в която се натрупват всички негови осигурителни вноски, които се инвестират в определени и ограничени от КСО финансови инструменти с цел да се реализира печалба и нарастване на тези активи. Фондовете се управляват от пенсионноосигурителни дружества, които подлежат на лицензионен режим и държавно регулиране и контрол с цел защита на интересите на осигурените лица. Надзорът върху пенсионноосигурителните дружествата се осъществява от Комисията за финансов надзор, която е специализирана административна структура и се отчита пред Народното събрание на Република България.

 

В пенсионноосигурителната система в България трите стълба са взаимосвързани. Допълнителното пенсионно осигуряване не замества, а допълва държавното пенсионно осигуряване, като предоставя възможност на осигурените лица за получават заедно с „държавната“ пенсия още една или повече пенсии при наличието на законовоопределени условия.