Корекция на стойността на един дял за 23.05.2022 г.

Корекция на стойността на един дял за 23.05.2022 г.

Съгласно чл. 21а, ал. 6 от Наредба № 9 от 19.11.2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на пенсионноосигурителното дружество и на управляваните от него фондове, на стойността на нетните активи на фондовете, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял, за изчисляване и съпоставяне на доходността от инвестиционните имоти и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди и на аналитичните сметки във фонд за разсрочени плащания, поради допусната грешка при определяне стойността на един дял за 23.05.2022 г., се извършват следните корекции за деня на допускане на грешката:

  • Стойността на един дял на ППФ „ДаллБогг: Живот и Здраве” за 23.05.2022 г. се променя от 0.98162 лв. на 0.98054 лв.;
  • Стойността на един дял на УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве” за 23.05.2022 г. се променя от 0.94316 лв. на 0.94308 лв.;
  • Стойността на един дял на ДПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве” за 23.05.2022 г. се променя от 0.89068 лв. на 0.88803 лв.