Защо високата доходност в пенсионното осигуряване е извънредно ценна и силно търсена при избора на вашия фонд?

Защо високата доходност в пенсионното осигуряване е извънредно ценна и силно търсена при избора на вашия фонд?

Вероника Йорданова, директор „Регулация и юридическа помощ“

Защото, ако и когато е постигната, доходността е солидна и е в резултат на 
компетентност и прозорливост, реализирани в условията на извънредно строга регулация на инвестиционния процес. 

Строгата регулация на инвестиционния процес не е самоцел на законодателя или фриволно занимание на регулатора. Главната ѝ цел е пълна и всестранна защита на интересите на пенсионноосигурените лица (ПОЛ) и максимално всеобхватно канализиране на поемането и управлението на риска в инвестиционния процес. Принципите на инвестиране, въведени с Кодекса за социално осигуряване, целят средствата във фондовете да се инвестират в съответствие с дългосрочните интереси на ПОЛ при спазване на принципите на надеждност, ликвидност, доходност и диверсификация. Въвеждането на строги количествени лимити и категории на инвестируеми активи има за задача постигането именно на тази цел чрез диверсификация и калибриране на формите, начините, сроковете. Поемането и управлението на инвестиционния риск при пенсионното осигуряване е най-строгото и силно гаранционно регулиране сред всички формати в огромната индустрия на управление на чужди пари.

Всички пенсионни фондове са надеждни по отношение на сигурност и стабилност, но колко доходност произвеждат върху нашите пенсионноосигурителни пари е главният въпрос!

Служебното разпределение или служебният първи избор на пенсионен фонд за лицата, които започват своя трудов път, се извършва от комисия, създадена към НАП, по определени критерии, прилагани към всички пенсионни фондове:

– постигната годишна доходност от съответния пенсионен фонд на база предходния 24-месечен период;

– размер на начислените от пенсионните дружества такси от всяка осигурителна вноска;

– брой приети индивидуални заявления за ново участие в универсален или професионален пенсионен фонд.

Трите критерия се прилагат на база тримесечието, предхождащо служебното разпределение. След една година от последното прехвърляне ПОЛ могат свободно да избират друг Универсален пенсионен фонд (УПФ)  или Професионален пенсионен фонд (ППФ) за своите задължителни допълнителни пенсионноосигурителни вноски. Всяко лице над 16 годишна възраст може да избере да влага спестяванията си в Доброволен пенсионен фонд, за да осигури по-голяма финансова сигурност за своите старини и да подпомогне постигането на дълголетие. Основните критерии, по които този избор се прави в развитите демократични държави, са постигнатата доходност и доверието в квалификацията и морала на фондовите мениджъри – естествено, защото те всички работят при една и съща регулация и равни права. Мащабът на отделните фондове има малко значение при сравняване на доходността, защото много често, даже по-често, малки фондове постигат по-висока пропорционална доходност години наред.

Квалификацията, всеотдайността и моралът на фондовите мениджъри водят до висока доходност

Огромните масиви информация, напредналата квалификация във водещи университети и опитът, придобит в световни финансови институции са голямо предимство на фондовите мениджъри във всяко модерно пенсионно дружество. Има различни пътища за постигане на добра доходност – като инвестиционният процес се възложи на външни, специализирани инвестиционни дружества или чрез развитие на вътрешна експертиза, която винаги е по-рентабилна, но едва след нейното издигане до световна орбита. Или чрез „пасивно“ следване на фондови индекси, като алтернативното „активно“ инвестиране изисква повече денонощно култивиране на инвестиционните портфейли. Естествено, че inhouse (вътрешното) и активно управление на повишените нива на поемане на риск може и носи по-висока, даже рекордна доходност, но е трудно за постигане и поддържане в продължение на дълги периоди. В наши дни на геополитически сътресения, войни, технологични революции, икономически и миграционни процеси и неравномерно развитие на трудовата сила и нейната производителност – даже използването на изкуствен интелект от най-квалифицираните фондови мениджъри не може да създаде гаранции за дългосрочни успехи.

Когато ръцете са на кормилото и водачът е дисциплиниран, квалифициран и с добър опит – стига далече

Понеже винаги има кризи и възходи в отделните стопански сектори диверсификацията е регулаторно въведена като задължителна в инвестиционния процес на пенсионните фондове. И точно с умението да се изпълни задължителната диверсификация, като се отчетат всички тенденции и фактори, тяхната тежест, в националния и световен икономически живот, се ражда високата доходност, която радва доверилите се ПОЛ.

______________________________ Специална Резерва ____________________________

Посочените резултати нямат връзка с бъдещи такива и не се гарантира положителна доходност.
Значение на показателите за постигната доходност и равнище на инвестиционен риск
Номинална доходност – това е постигнатата доходност при управление на активите на фонд. Изчислява се като разликата между стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на съответната година и стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на предходната година се раздели на стойността на един дял, валидна за последния работен ден на предходната година.
Стандартно отклонение – е статистическа мярка за разсейването на стойностите на една случайна величина около нейната средна аритметична или очаквана стойност. Стандартното отклонение се приема като един от основните показатели за измерване на риска на инвестиционния портфейл.
Коефициент на Шарп – показател, който съпоставя постигнатата доходност от управлението на инвестиционен портфейл и поетия риск за постигане на тази доходност.
Методиката, използвана за изчисляване на доходността и инвестиционния риск, е съгласно Приложение №15 от Наредба №61 от 27.09.2018 г. на КФН.
С показателите за постигната доходност, равнището на инвестиционния риск, методиката на изчисляване и инвестиционната политика на фонда, можете да се запознаете на www.dallbogg.bg в Инвестиции/Доходност и риск.