Най-младият пенсионен фонд напредва най-бързо: КФН регистрира ръст на осигурените лица и нетните активи в задължителните фондове, управлявани от „ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве“

Най-младият пенсионен фонд напредва най-бързо: КФН регистрира ръст на осигурените лица и нетните активи в задължителните фондове, управлявани от „ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве“

от Магдалена Диманска

Наскоро Комисията за финансов надзор публикува окончателните данни за дейността по допълнителното пенсионно осигуряване за първото тримесечие на 2024 г. Резултатите проследяват състоянието и развитието на пенсионните фондове и възвръщаемостта на инвестициите, като ясно очертават темпа на развитие на този важен сектор в икономиката на България.

За първия период на отчитане – през последните две години, най-младото пенсионноосигурително дружество „ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД постигна 5,58% доходност в своя Професионален пенсионен фонд (графика 1). Периодът обхваща тежките последиците от Covid-кризата, както и опустошителната енергийна криза, включително две големи войни, всички от които оказаха влияние върху глобалните продуктови и финансови пазари. Високата инфлация и високите лихви по кредитите се отразиха също по различен начин върху фондовите борси в целия свят. Нестабилността на пазарите предизвика несигурност сред инвеститорите, което доведе до значителна волатилност на цените на инвестиционните инструменти и дори индекси като S&P 500, NASDAQ и Dow Jones изпитаха големи колебания. В отговор на нарасналата инфлация се повишиха лихвените проценти, които преобладаващо продължават да са на високи нива в цял свят, а много инвеститори пренасочиха капитала си от акции към по-ниско рискови активи.

На фона на тези сътресения ППФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ не само успя да се възстанови след тежката 2022 г., но и в края на 2023 г. да донесе доходност в размер на 9,49 на сто по индивидуалните партиди на своите клиенти. За периода 31.03.2022 г. – 29.03.2024 г. фондът изпреварва по доходност всички останали професионални пенсионни фондове, като надхвърля с 1,09% максималната, изчислена от КФН за тези 24 месеца. Така най-младият ППФ в страната задели резерв, който да послужи като бъдеща гаранция на осигурените лица – това носи допълнителна сигурност за техните пенсионни вложения.

Графика 1: Доходност на професионалните пенсионни фондове

В периода 2022 г. – 2023 г. водещи бяха страхът, паниката и ирационалните решения и само най-далновидните и смелите успяха да ги преодолеят навреме и да берат плодовете на своята проницателност и упорит труд. „ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве“ вложи усилия и ресурси, за да се адаптира навреме към променливите икономически и геополитически параметри. Чрез гъвкаво и експертно управление дружеството осигури допълнителни ползи на своите осигурени лица.

Финансовите експерти отбелязват успеха и на Универсалния пенсионен фонд  „ДаллБогг: Живот и Здраве“, който за 2023 г. постигна завидна доходност и донесе нарастване на средствата по партидите на своите клиенти в размер на 10,08 %. За периода 31.03.2022 г. – 29.03.2024 г. постигна доходност от 3,73% и се нареди пред всички останали универсални фондове (графика 2).

За посочения 24-месечен период универсалният фонд, управляван от „ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве“, не само преодоля волатилността на финансовите пазари, но и чрез адекватна стратегия и експертен подход успя да изпревари по доходност останалите девет фонда от същия вид (някои с постижения под средно претеглената доходност, а други – дори с отрицателна).

Графика 2:  Доходност на универсалните пенсионни фондове

По данни на КФН, при съпоставка на резултатите от дейността по допълнително задължително пенсионно осигуряване за първото тримесечие на 2024 г. спрямо края на 2023 г., темпът на нарастване на двата задължителни фонда (ППФ и УПФ), управлявани от „ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве“, е бърз и значителен, което е важен показател както за измерване на развитието на едно дружество, така и за желанието на осигурените лица за промяна. Така например, ежемесечно се увеличава броят на клиентите и сумата на нетните активи в ППФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“, като в края на м. март 2024 г. фондът отчита увеличение от 17,80% (при 0,44%средно за периода за всички професионални фондове), съответно 15,57% (при средно 3,66%) спрямо стойностите в края на 2023 г. Тези постижения значително надвишават резултатите на останалите девет професионални пенсионни фонда, докато при някои от тях дори се наблюдава спад в броя на осигурените лица.

През първите три месеца на 2024 г. броят на осигурените лица в УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ нараства с 14,99% (при средно 0,58% за всички универсални фондове за периода), а нетните активи се увеличават с 15,21% (при средно 4,72%). В рамките само на едно тримесечие този ръст е показателен за високите цели, засега последвани от очаквани резултати. И това не е всичко. Интересни са и публикуваните от КФН данни за предходната година и при внимателен преглед се установява, че през всичките тримесечия на 2023 г. ППФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ и УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ се движат нагоре и по двата индикатора – брой на осигурени лица и нетни активи. За една календарна година клиентите в професионалния фонд са се увеличили с над 240% спрямо м. декември 2022 г., което е 120 пъти над средната промяна за всички професионални фондове за 2023 г. В края на 2023 г. нетните активи на ППФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ отбелязват нарастване с над 250% спрямо края на 2022 г., което е повече от 16 пъти над средната динамика за периода на същите фондове.

Постиженията на УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ през 2023 г., съпоставени към края на 2022 г., също изпреварват всички останали универсални фондове и числата говорят сами: динамиката на броя на осигурените лица във фонда се изразява в увеличение от 115%, което е над 56 пъти над средната промяна за всички универсални фондове, а промяната в нетните активи е близо 100%, т.е. почти 5 пъти повече спрямо средното нарастване за периода на фондовете от същия вид.

Развитието напред и нагоре очевидно е главната цел на „ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве“ още от стартирането на дейността му по допълнително пенсионно осигуряване. Забележителното представяне на задължителните ППФ и УПФ на дружеството през изминалата 2023 г., през първото тримесечие на 2024 г., както и за изминалия двугодишен период (31.03.2022г. – 29.03.2024г.) ясно очерта необходимостта от алтернатива на пенсионноосигурителния пазар, която най-младото пенсионноосигурително дружество предостави на българите.

Тенденциите по света и у нас показват, че допълнителното доброволно пенсионно осигуряване става все по-популярен начин за инвестиране. Всички, които желаят да получат професионално обслужване и средствата им да бъдат управлявани от мотивиран екип с богат опит във финансовата сфера, могат да се свържат с експертите тук.

_________________________Специална Резерва __________________________

Посочените резултати нямат връзка с бъдещи такива и не се гарантира положителна доходност. За ППФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ не се гарантира запазване в пълен размер на внесените по индивидуалните партиди средства.
Значение на показателите за постигната доходност и равнище на инвестиционен риск
Номинална доходност – това е постигнатата доходност при управление на активите на фонд. Изчислява се като разликата между стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на съответната година и стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на предходната година се раздели на стойността на един дял, валидна за последния работен ден на предходната година.
Стандартно отклонение – е статистическа мярка за разсейването на стойностите на една случайна величина около нейната средна аритметична или очаквана стойност. Стандартното отклонение се приема като един от основните показатели за измерване на риска на инвестиционния портфейл.
Коефициент на Шарп – показател, който съпоставя постигнатата доходност от управлението на инвестиционен портфейл и поетия риск за постигане на тази доходност.
Методиката, използвана за изчисляване на доходността и инвестиционния риск, е съгласно Приложение №15 от Наредба №61 от 27.09.2018 г. на КФН.
С показателите за постигната доходност, равнището на инвестиционния риск, методиката на изчисляване и инвестиционната политика на фонда, можете да се запознаете на www.dallbogg.bg в Инвестиции/Доходност и риск.
Съпоставка с отразените по-горе данни може да се извърши на интернет страницата на Комисията за финансов надзор на https://www.fsc.bg/, панел Осигурителна дейност/ Статистика/ Статистика и анализи/ 2023 и 2024