Ще се свържем с Вас

Универсалният пенсионен фонд ,,ДаллБогг: Живот и Здраве“ постигна доходност от 10,08% през 2023 г. за всички свои членове.

 

Ако имате интерес към инвестиране,

доходност на Вашата пенсионна партида,

имате въпроси или искате да получите повече информация,

моля позвънете на: 0700 91 166

 

Нашите експерти Ви очакват!

Посочените резултати нямат връзка с бъдещи такива и не се гарантира положителна доходност. Значение на показателите за постигната доходност и равнище на инвестиционен риск.

 

Номинална доходност – това е постигнатата доходност при управление на активите на фонд. Изчислява се като разликата между стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на съответната година и стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на предходната година се раздели на стойността на един дял, валидна за последния работен ден на предходната година.

 

Стандартно отклонение – е статистическа мярка за разсейването на стойностите на една случайна величина около нейната средна аритметична или очаквана стойност. Стандартното отклонение се приема като един от основните показатели за измерване на риска на инвестиционния портфейл.

 

Коефициент на Шарп – показател, който съпоставя постигнатата доходност от управлението на инвестиционен портфейл и поетия риск за постигане на тази доходност.

 

Методиката, използвана за изчисляване на доходността и инвестиционния риск, е съгласно Приложение №15 от Наредба №61 от 27.09.2018 г. на КФН.

 

С показателите за постигната доходност, равнището на инвестиционния риск, методиката на изчисляване и инвестиционната политика на фонда, можете да се запознаете на www.dallbogg.bg в Инвестиции/Доходност и риск.

Ако желаете наш консултант да се свърже с Вас, моля посочете:

    Нашите експерти