Силата на пенсионното спестяване в доброволен фонд: примерът на Уорън Бъфет при 10% годишна доходност

Силата на пенсионното спестяване в доброволен фонд: примерът на Уорън Бъфет при 10% годишна доходност

от Вероника Йорданова и Бисер Иванов

Да инвестираш в своето бъдеще чрез пенсионни спестявания в доброволен пенсионен фонд (ДПФ) не е само модерно, а и много полезно за личните финанси и семейната сигурност. Високата дисциплина и постоянството при доброволното спестяване за пенсия, още от ранна или средна възраст, дават трайни резултати. Фондовите мениджъри, в строго регулирани граници, са отговорни за диверсифициране и балансиране на риска – с грижата да осигуряват все по-висока доходност. По повод публикуваните данни за годишна доходност на универсалните пенсионни фондове в България за 2023 г. получихме хиляди въпроси, много положителни коментари и съвети. Затова:

  1. Резултатите, постигнати в относително стабилния и сигурен, поради извънредно строгата регулация, инвестиционен процес, говорят сами по себе си:

  1. Всепризнатият американски инвеститор Уорън Бъфет, на 93 г., наричан още „Оракулът от Омаха“, защото живее в щата Небраска, определя успешното инвестиране като снежна топка, която ние или избраните от нас управители на парите ни – фондове и други – търкаляме надолу по снежен склон. Ако склонът е по-дълъг, т.е. ако започнем да спестяваме на ранна възраст и живеем по-дълго, дори и първоначалната „снежна топка“ да е малка, тя ще нарасне значително при 10% годишна доходност. Ще постигнем същия резултат, ако започнем с по-голяма „снежна топка“ в средата на живота си, пак поради същия ефект на ‚събирателна‘ или ‚натрупана доходност‘(compound interest; при растежа на фирмите има подобно понятие – Compound annual growth rate, CAGR ). С други думи, с прибавянето на нови 10% всяка година върху първоначалната инвестиция тя нараства с 10% и върху реализираната и натрупаната доходност през изминалите години.
  2. Примерът на Бъфет в долари, който може да е още по-ценен в лева или евро при 10% годишна доходност, ако обезценката на долара продължи значително по-дълго:

10 хиляди долара, инвестирани днес с 10% годишна натрупана доходност, след 30 години ще станат почти 175 хиляди долара, за 40 години – повече от 450 хиляди долара, а за 50 години ще достигнат 1,170 милиона долара. Същата екстраполация може да се направи при 100 хиляди първоначална инвестиция в доброволен пенсионен фонд за 30 години и 10% годишна доходност с натрупване, сумата може да достигне до 1,750 милиона (т.е. 17,5 пъти или 17 500 процента нарастване); за 40 години – 4,5 милиона, а за 50 години същата сума, при същата годишна доходност, може да достигне11,7 милиона!

Разбира се, всички примери и модели са под условието за реално постигната годишна доходност при реално поддържана сметка (партида) с натрупване през целия период.

______________________________ Специална Резерва ____________________________

Посочените резултати нямат връзка с бъдещи такива и не се гарантира положителна доходност.
Значение на показателите за постигната доходност и равнище на инвестиционен риск
Номинална доходност – това е постигнатата доходност при управление на активите на фонд. Изчислява се като разликата между стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на съответната година и стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на предходната година се раздели на стойността на един дял, валидна за последния работен ден на предходната година.
Стандартно отклонение – е статистическа мярка за разсейването на стойностите на една случайна величина около нейната средна аритметична или очаквана стойност. Стандартното отклонение се приема като един от основните показатели за измерване на риска на инвестиционния портфейл.
Коефициент на Шарп – показател, който съпоставя постигнатата доходност от управлението на инвестиционен портфейл и поетия риск за постигане на тази доходност.
Методиката, използвана за изчисляване на доходността и инвестиционния риск, е съгласно Приложение №15 от Наредба №61 от 27.09.2018 г. на КФН.
С показателите за постигната доходност, равнището на инвестиционния риск, методиката на изчисляване и инвестиционната политика на фонда, можете да се запознаете на www.dallbogg.bg в Инвестиции/Доходност и риск.