Новини

Отделянето на 10% от месечния доход за вложения в индивидуална партида в добре управляван пенсионен фонд позволява нарастване на средствата с поне 50% за около 7-8 г.

Възприемането на дългосрочно спестовно поведение е източник на финансова сигурност, спокойствие и предвидимост. Когато спестяваме разумно и далновидно, без това да засяга нормалния живот на семейството, ние гарантираме финансовия си „резерв“ при възникването на непредвидени обстоятелства, извънредни инвестиционни или други важни разходи. Въпреки наличните допълнителни доходи, натрупаните авоари са много голяма помощ за нашите финанси.

Много хора биха определили живота си като съвсем обикновен, но с правилни инвестиции, те могат да направят много необикновени неща, например да осигурят по-добро образование за децата си или допълнителни уроци за талантливите си внуци. Трябва само последователност и добри идеи.

Най-важно е редовното спестяване в доброволен пенсионен фонд на малки суми спрямо личните доходи.

Отделянето на около до 10% от месечния доход за вложения в индивидуална партида в избран от нас динамичен и добре управляван пенсионен фонд ще позволи нарастване на средствата поне с 50% и повече за около 7-8 г., каквато обикновено е продължителността един инвестиционен цикъл. Разбира се, най-важното е да се балансира между стабилни, ниско рискови, и средно доходни инвестиции при определяне на инвестиционната стратегия на фондовите мениджъри. Пенсионните фондове инвестират в широк набор от активи, които могат да помогнат за разпределяне на риска и смекчаване на въздействието на нестабилността на пазара. Именно постигането на баланс между риска и възможностите е измерва професионализма на фондовите мениджъри. Затова изборът на пенсионен фонд е много важен.

При стабилни лични и семейни финанси, икономическата ситуация в България днес е особено подходяща за инвестиции в доброволен пенсионен фонд.  Понастоящем в България все още няма рецесия и безработицата е ниска, докато в Еврозоната започва стагнация в икономиката и увеличение на безработицата. През изминалата седмица (3 ноември, бел. ред.), Евростат докладва, че през септември безработицата в 20-те държави от Еврозоната (всички членки на ЕС) е достигнала 6,5% с 69 хиляди нови безработни и общо над 11 милиона души в работоспособна възраст. Нарастването на заплатите от друга стана поддържа инфлацията висока. Европейската централна банка не може да свали лихвите, за да изпълни своя мандат и осигури ценова стабилност и да ограничи поскъпването до около 2% на годишна база. ЕЦБ прогнозира нарастване на безработицата до 6,7% през 2024 г., а БВП ще спре да расте и даже може да започне да намаляване. На този фон, България стои относително добре без огромна индустриална база и с много малки и средни предприятия, произвеждащи части и елементи или лицензни стоки за концерни, които отново намаляват или съкращават своите производства в Западна Европа.

Защо да изберем доброволен пенсионен фонд?

Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване се реализира чрез внасяне на осигурителни вноски, чиито периодичност и размер определяте Вие. Те постъпват във Вашата индивидуална партида. Натрупването на средствата по тази партида осигурява допълнителна пенсия, която се получава независимо от пенсията, отпусната от НОИ, и пенсиите от допълнително задължително пенсионно осигуряване, и/или спестени средства, които да използвате според Ваша преценка.

Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване, чрез редовни вноски, дава възможност на активните българи да не попаднат в положението на днешните пенсионери. Така ще  повишите пенсионния си доход до нормалните и общоприети в европейската практика нива от 75-85% от последното Ви трудово възнаграждение. Средствата по индивидуалната Ви партида се наследяват и не подлежат на принудително изпълнение (от Частен съдебен изпълнител). Нещо повече – по този начин намалявате размера на дължимия данък общ доход. Съгласно чл.19 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/, сумата от годишните данъчни основи се намалява с внесените лични средства до 10 на сто от сумата от годишните данъчни основи. Доходността от управлението на средствата по партидата  не се облага с данък. Същевременно, средствата са достъпни през цялото време и могат да бъдат изтеглени сравнително бързо без съществени загуби, за разлика от средствата, инвестирани в недвижимите имоти и акции.

В условията на изключително конкурентен трудов пазар, работодателите в България все по-често прилагат добрите европейски практики да стимулират служителите си чрез социални придобивки, включително регулярни вноски, които работодателят прави в полза на своите работници и служители. Законът за корпоративното подоходно облагане дава възможност на работодателя за всяка вноска, в размер до 60 лв., която е направил за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, да не подлежи на данъчно облагане и върху нея не се дължат задължителните осигурителни вноски.

Важно за Вас от ДаллБогг

Препоръчваме Ви размерът на вноската да бъде определен като процент от осигурителния доход – така тя ще се повишава автоматично с нарастването на доходите Ви.

Имате право да ползвате данъчна преференция и при годишното изравняване, като направите еднократна вноска до 10% от сумата на годишната данъчна основа.

Гъвкавостта, която позволява допълнителното доброволно пенсионно осигуряване – колко средства и кога да ги внесете, повишава мотивацията на мнозина не само да започнат да внасят средства в доброволен пенсионен фонд, но и да увеличават своите вноски. Това неминуемо води до нарастване на средствата по индивидуалната партида, което може да подпомогне икономиката като цяло – чрез вливане на допълнителни финансови ресурси под формата на инвестиране в стабилни, рисково обосновани и позволени от закона инвестиции.

В периоди на икономическа несигурност (инфлация, безработица и негативни демографски тенденции), вложените средства в доброволен пенсионен фонд се превръщат в своеобразна застраховка и гаранция за нормалния живот на семейството.

  • Ангел Терзиев е магистър по социално и застрахователно дело. Сертифициран, правоспособен отговорен актюер от 2007 година. Доказан и утвърден професионалист с повече от 25 години опит в пенсионното осигуряване и застраховането.
  • Притежава сертификати за мениджмънт на пенсионна компания и редица преминати курсове в Американската агенция за международно развитие и Европейската актюерска академия. Специализирал здравно застраховане в Съединените щати.

 

Неотдавна в София се състоя форум на конфедерацията PensionsEurope 2023 по темата „Перспективи и възможности за пенсионните пазари в ЦИЕ“. Централно място зае въпросът за увеличаване на осигурителните вноски на допълнителното задължително пенсионно осигуряване.

Още миналата година анализаторите на ДаллБогг насочиха вниманието към необходимостта от увеличаване на осигурителните вноски. Вноската в универсалния пенсионен фонд не е коригирана повече от 15 години, което само по себе си е парадокс, а  вноска от 5% от осигурителния доход е абсолютно неадекватна на фона на галопиращата инфлация особено през последните 2 години.

През последните няколко години обаче бюджетът на Държавното обществено осигуряване беше удвоен. При непроменени нива на осигурителните вноски няма как да повярваме, че това повишение може да бъде покрито от събраното. Излиза, че се допълва със събраните от всички нас данъци, а така държавата плаща пенсиите на пенсионерите частично, но съществено, от републиканския бюджет, вместо тези средства да се използват за инфраструктура, здравеопазване, реформи или други социални дейности.

Във видео обръщение към участниците в конференцията министърът на труда и социалната политика подчерта нарастващата отговорност на пенсионноосигурителните дружества, които управляват над 21 млрд. лв. на над 4,9 млн. осигурени лица. „Стремежът за развитие и усъвършенстване на продуктите, които ще допълват доходите на лицата след пенсионирането, трябва да намери необходимата подкрепа”,  заяви министърът и пожела на участниците във форума да намерят най-добрите решения за развитието на капиталовите пенсионни схеми в името на социалната сигурност, спокойствието и по-високото качество на живот на възрастните хора.

На пръв поглед изглежда, че държавата в лицето на социалния министър подкрепя целите, в името на които съществуват пенсионноосигурителните дружества. Какво обаче би трябвало да се промени?

Освен че самата осигурителна вноска от години не е променяна, не е увеличена  и данъчната преференция за работодателите, инвестиращи в допълнително пенсионно осигуряване на своите служители. Съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане от данък върху разходите сега се освобождават до 60 лв. Ако работодателят е достатъчно загрижен за служителите си и плаща вноски по-високи от 60 лв., ще дължи данък върху разликата между цялата вноска и 60 лв. Всеки логично мислещ човек ще се съгласи, че това не представлява мотивация за работодателите да инвестират в допълнително пенсионно осигуряване.

В началото на годината станахме свидетели на увеличаването на стойността на необлагаемите ваучери за храна, които работодателите дават като допълнение към заплатите на своите служители. През годините от 60 лв. тази сума нарасна на 200 лв. Не е ли това доказателство за двоен аршин, с който мерят управляващите? Да, осигуряването на храната е важен въпрос на днешния ден. Но не по-малко важна е грижата за бъдещето – днес да се осигури достоен живот за хората след тяхното пенсиониране.

Данъчната преференция за осигуряващите се лица в доброволния пенсионен фонд е 10% –  също непроменена от години. Увеличаването ѝ, както и увеличаването на работодателската преференция, ще стимулира всички хора да заделят повече средства за осигуряване на своето бъдеще. Балонът на пазара на недвижимите имоти е пред спукване и има ограничени възможности да поеме пари от сивата икономика и по-важно – доходността е ограничена между платежоспособността на наемателите и високите лихви по заемите. Същевременно засилването на пенсионноосигурителната спестовност има директно и силно положително въздействие върху икономиката, тъй като пенсионните фондове инвестират набраните средства в добрите печеливши предприятия.

Резонно ли е въвеждането на мултифондове?

По време на конфедерацията PensionsEurope 2023 в София беше дискутирана и друга наболяла тема – създаването на мултифондове, които съществуват в редица  европейски страни. Тези фондове дават възможност самите осигурени да избират дали средствата им да бъдат инвестирани в консервативни, балансирани или по-рискови портфейли. Мултифондовете позволяват на хората, които имат повече време до пенсионирането си, да рискуват повече, като предпочетат инвестиции в портфейли с по-висока доходност и по-висока волатилност, а на по-възрастните, които са с по-кратък хоризонт за натрупване на средства, да се осигури по-голяма сигурност, с инвестиции в по-консервативни портфейли, т.е. различните осигурени кохорти да имат различни инвестиционни стратегии. Мултифондовете биха спомогнали за увеличаване на ефективността от инвестиране на средствата, следвайки жизнения цикъл на осигурените лица.

Като цяло изброените по-горе лостове за увеличаване на вложенията на осигурените лица ще доведат до по-добра възможност за инвестиране на средствата от страна на пенсионните фондове и получаване на по-висока доходност, което би довело до по-спокоен и щастлив живот на хората в пенсионна възраст. С учредяването на ПОД „ДаллБогг: Живот и Здраве“ през 2021 г., чиито три пенсионни фонда постигнаха впечатляваща доходност за първите шест месеца на 2023 г. небанковата група на ДаллБогг направи финансовия сектор в страната много по-привлекателен за спестовните българи и инвеститорите.

Най-младото пенсионно дружество у нас допринася за разширяването на избора на пенсионноосигурените лица и спестяващите. Работи за повишаването на пенсионноосигурителната култура в страната и има дългосрочната мисия българските граждани да постигат висока доходност от своите пенсионни вноски чрез далновидни инвестиции в собственото си бъдеще.

Цялото интервю можете да прочетете тук.

Огромното желание и удовлетворението да предлагаме качествени продукти и да работим за повишаване на застрахователната култура в обществото не спират да ни вдъхновяват и мотивират. С най-младото пенсионно дружество у нас, от края на 2021 г., ДаллБогг допринася и за разширяването на избора на пенсионноосигурените лица и спестяващите, както и за повишаването на пенсионноосигурителната култура в страната. Приемаме за наша дългосрочна мисия българските граждани да постигат висока доходност от своите пенсионни вноски чрез далновидни инвестиции в собственото си бъдеще.

Цялото интервю с Тодор Тодорински можете да прочетет тук.

Напълно реалистично сумата, изплащана по втората пенсия, при равни други условия като пенсионноосигурителен период и размер на вноските, може да надхвърли сумата, изплащана по първата пенсия. Създаването на втори и трети стълб на пенсионното осигуряване има също и такава цел – чрез предоставяне на събраните допълнителни средства – задължително или доброволно – за управление на професионални фондови мениджъри, които се очаква да инвестират далновидно и да осигурят по-висока доходност за пенсионно осигурените лица. С други думи: „по доходността ще ги познаете“ – това е световният критерий за избор и оценка на допълнителните пенсионни фондове. Един очевиден пример в България:

„ДаллБогг: Живот и Здраве“ Пенсионно Осигуряване е най-новият лицензиран участник на пенсионноосигурителния пазар и упражнява дейност едва от година и половина. Въпреки краткия период към 30 юни 2023 г. (първо полугодие) дружеството печели доверието на повече от 16 000 осигурени лица в своите три фонда: Универсален, Професионален и Доброволен.

Точно защото е създадено, за да осигури по-високи втори пенсии на доверилите се негови вложители, дружеството инвестира натрупаните средства по индивидуалните партиди на осигурените лица с огромна грижа и напреднала пазарно-финансова експертиза. При спазване на всички нормативни изисквания и с постоянно внимание върху геополитическите, макроикономическите и инвестиционните процеси, фондовите мениджъри в „ДаллБогг“ Пенсионно Осигуряване постигнаха забележителни за българска компания резултати на световните фондови борси.

По данни от интернет страницата на Комисията за финансов надзор, за периода от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г. дружеството отчита завидна положителна доходност при управление на активите на Универсален пенсионен фонд „ДаллБогг: Живот и Здраве“ в размер на 6,83%, на Професионален пенсионен фонд „ДаллБогг: Живот и Здраве“ в размер на 6,53% и на Доброволен пенсионен фонд „ДаллБогг: Живот и Здраве“ в размер на 5.75%.

Към 30.06.2023 г. значителен ръст се наблюдава и при нетните активи на управляваните от дружеството фондове, съгласно публикуваната от КФН статистика. Според оповестените данни нетните активи на Универсален, Професионален и Доброволен пенсионен фонд „ДаллБогг: Живот и Здраве“  са се увеличили съответно с 57%, 164% и 59% спрямо 31.12.2022 г. – предходната приключена първа година.

„ДаллБогг: Живот и здраве “, който съществува от май 2021 г., почти е удвоил клиентите си през първата половина на тази година. През декември те са били 6588 души, а през юни 2023 г. вече са 11 021 души. При него са и най-високите постъпления от осигурителни вноски средно на едно лице за полугодието.

Цялата статия можете да прочетете тук.

 

Три поколения експерти в застраховането и развитието на пенсионните фондове: Тодор Тодорински – изпълнителен директор; Мария Минева – ръководител на Дирекция „Общо застраховане“; Николай Сотиров – член на борда на директорите

(колективни отговори към Мария Кузманова)

– Живеем във времена на бързи промени и постоянна технологична еволюция. Колко бързо може да се развива една компания в сравнително консервативни сектори, каквито са застраховането и спестяванията за пенсия?

– Краткият отговор е: толкова бързо, доколкото пълноценно усвоява и използва огромното теоретично и приложно знание в сектора и e в крак с напредъка на дигиталната революция.  От създаването си през 2008 г. като здравноосигурително дружество, само за 5 години ДаллБогг достига лидерска позиция. От тогава се подготвяме за демонополизация на НЗОК, а междувременно през 2013 г. разширихме лиценза като застрахователно акционерно дружество с основен фокус в общото застраховане и предложихме продукти в над 10 класа застраховки – автомобилни, имуществени, злополуки, гаранции, отговорности, транспортно и селскостопанско застраховане. Практически спряхме напредъка на възрастта и останахме вечно млади и търсещи. След получаването на лиценз за задължителната застраховка ГОА (гражданска отговорност на автомобилистите) през 2014 г. за рекордно кратък период ДаллБогг постигна забележителни резултати – от 8125 сключени полици през същата година, през 2015-та вече достигнахме  над 89 хиляди, или близо 12 пъти повече, за да надхвърлим 255 хиляди полици през 2018 г. От тогава ДаллБогг е сред водещите застрахователи в България, а към днешна дата сме твърдо в първата тройка с над 515 хиляди полици.

През 2015 г. започна и нашето навлизане на нови европейски пазари – стартирахме ефективно работа в Гърция, имаме стабилни позиции в Италия и Румъния, а от скоро сме вече и в Испания и растем на полския пазар. Подготвяме се усърдно за навлизане на най-конкурентния пазар в Европа – Германия – до края на годината. Успоредно, имаме разрешение за дейност в още 10 държави от ЕС. Така в условията на този иначе консервативен пазар, благодарение на знанията и дълбоката истинска приемственост в дружеството, изградихме и съхранихме през годините нашата безупречна репутация и марката „ДаллБогг“ стана силно разпознаваема в сектора, както в страната, така и в чужбина. Отличните резултати и перфектната капиталова адекватност ни спечелиха уважението на регулаторите и доверието на клиентите, от една страна, а и силната подкрепа на партньорите ни, включително водещите презастрахователи като SwissRe, MunichRe, AXA.

В средата на 2016 г. получихме лиценз по застраховка „Гаранции“ и тук растежът също не закъсня – премийният приход към края на същата година беше едва 1 634 лв. и 20 6673 лв. през 2017 г.,  а през 2018 г. вече 646 736 лв., за да постигнем впечатляващите 89 млн. лв. общ приход за последните три години. Тези резултати ни изведоха в първата тройка на застрахователите, предлагащи тази важна за развитието на бизнеса застраховка, особено в привличането на големи инвестиции и изграждането на ключови за страната инфраструктурни обекти.

С учредяването на ПОД „ДаллБогг: Живот и Здраве“ през 2021 г., чиито три пенсионни фонда само за първото тримесечие на тази година постигнаха впечатляваща доходност, небанковата група на ДаллБогг направи финансовия сектор на родината много привлекателен за спестовните българи и инвеститорите. Само така геополитическите и другите предизвикателства могат да бъдат преодолени, защото иначе нашето, на гражданите, неактивно финансово отношение към всекидневието води само до безпрепятствено, централизирано и патриархално – непазарно бюджетирано – национално стопанство: слаба икономика, слаба нация.

– Вие наистина имате широк поглед! Динамичното развитие също е впечатляващо, а каква е истинската рецепта за успеха?

– Отлична финансова дисциплина, строго спазване на секторната регулацията и общото законодателство, линейна рентабилна и гъвкава структура, инвестиционна прозорливост, фирмена култура на успеха с постоянно обучение на младите специалисти и развитие на компетентното творчество, управление, стриктно базирано на експертиза и предвидимост. През годините останахме верни на нашия дух на откритост и уважение към нуждите на клиента, заедно с постоянния стремеж да предоставяме добре информиран избор в рамките на конкурентен застрахователен и сега пенсионно-спестовен пазар. Ние сме здраво стъпили на земята и имаме мечти за столетия напред: всекидневно се вдъхновяваме от постоянните предизвикателства на екипната игра и приемствеността – опитният мениджмънт и зрелостта на дългогодишните ни експерти се съчетават с хъса и модерните решения на по-младите. Не на последно място – положителното отношение по внедряване на новите технологии. Защото техническите иновации отдавна вече не просто добавят стойност към услугите в застрахователния сектор, но на практика определят растежа и развитието му. През последните години логиката на дигиталния свят, мобилните мрежи, GPS устройствата и социалните медии оказват огромно влияние върху начина, по който общуваме с нашите клиенти, изследваме и отговаряме на потребностите им, складираме, процесираме и използваме информацията, обработваме застрахователните претенции – с много по-голяма бързина и точност.

– Явно не се страхувате от европейската и световната конкуренция в България! Вярно ли е и ако „да“ – защо?

– Страхуваме се естествено, ние сме нормални и честни, затова се мобилизираме –  малко „бойни“ милиони срещу много, но неорганизирани милиарди! Вярваме, че затова всеки камък си тежи на мястото!

Представете си близкото бъдеще на пазарно превземане и организирано, интелектуално и вдъхновено надмощие! Регионалните предприемчиви предприятия никога няма да бъдат надминати по рентабилност и гъвкавост, по всеотдайност и честност на мениджмънта – това е признато на Уолстрийт, в лондонското Сити, във Франкфурт и в Париж, в Сингапур и Токио и даже в Хонг Конг, сега Китай!

– Как виждате бъдещето на сектора и по-нататък?

– С нарастването на цифровизацията и напредъка в събирането и анализа на данни застрахователните компании могат да разберат по-добре своите клиенти и да допринесат за модернизацията на страната. Освен че предвидихме по-рано от мнозина излизането на инфлацията от мрака на непредвидимостта, все по-често предоставяме персонализирани застрахователни продукти, съобразени с индивидуалните нужди, рискове и предпочитания –  клиентът получава оптимално адаптирани покрития, условия и услуги. Нашите съвети и изисквания във всеки специфичен контекст често помагат за увеличаване на производителността в отделни предприятия. С една дума – бъдещето включва персонализирани застрахователни и особено пенсионни продукти, пенсионно спестяване за съвременния човек и неговото предприемачество.

Независимо че NZIA (Net Zero Insurance Alliance), създаден от ООН преди две години, е на път да се разпадне поради оттеглянето на големи застрахователни компании, ние сме убедени, че „зеленият преход“ не може да спре и трябва да продължи, подкрепен с всички законови средства и форми.

Усъвършенстваните алгоритми могат да се справят със задачи като препоръки за покритие, оценка на риска и откриване на измами. Това означава по-бърза и точна услуга на достъпна цена. Така нареченият „интернет на нещата“ (Internet of Things) е в центъра на дигитализацията на световната икономика. Данните, събирани в реално време чрез електронни маркери, сензори и камери, биха могли да се използват при сключването на различни видове застраховки – здравни, експортни, а и особено в пенсионното осигуряване. Например, преносимите технологии могат да следят здравните параметри, телематиката може да оценява поведението на водачите в автомобилното застраховане, а интелигентните домашни устройства ще ни помагат да откриваме потенциални рискове като пожар или течове на вода или газ. В инвестиционните решения ние сме много напред благодарение на нашите всеотдайни специалисти в българските и задграничните ни офиси.

Блокчейн технологиите също навлизат все по-активно в нашата работа. Характеристиките на прозрачния, децентрализиран цифров регистър от проследими данни, т.нар. „блокчейн следа“, се превръщат в част от инструментариума за предотвратяване на измами, проверки на договори и искове. Тази технология вече ни показа повече от обещаващи възможности за създаване на децентрализирана, прозрачна и ефективна система за ръководене на застрахователните процеси – работим за по-широко прилагане.

– А какво е мястото на изкуствения интелект (ИИ) във вашата сфера? Ще съкращавате ли работни места?

– Много аспекти на застрахователната и пенсионна индустрия – от подписването до обработката на претенции или от спестяванията до втората пенсия, могат да бъдат автоматизирани с помощта на изкуствен интелект и машинно обучение. Телемедицината навлиза, в сериозен мащаб, все по-успешно. Това помага за намаляване на разходите, повишаване на ефективността и ограничаване на човешките грешки. ИИ може да автоматизира процеса на обработка на претенции, като го направи по-бърз и по-ефективен. Той може да анализира щети в снимки, да разбере степента на увреждане и дори да определи подходящата сума за изплащане.

От своето създаване ДаллБогг непрекъснато увеличава фирмената заетост с откриване и развитие на таланти, висококвалифицирани и добре платени работни места. Има само растеж и перспективи, които диктуват тази тенденция да продължава – не само защото приложенията, директната регулация и „финните настройки“ на ИИ за различните сфери на живота, вкл. в застраховането, предстоят тепърва да бъдат разработени по-прецизно, но и защото нашите служители са в постоянен режим на обучение и усъвършенстване, за да използват, а не да бъдат заместени от потенциал на ИИ, който при всички положения изглежда голям:

  • Разкриване на застрахователни измами в страната и Европа: ИИ може да анализира огромни количества данни, за да идентифицира модели и да открие измамно поведение. Може да разпознава несъответствия в данните за претенции, да предупреждава разследващите за подозрително поведение.
  • Оценка на риска: Алгоритмите могат да използват големи масиви от данни, за да определят по-точно нивото на риска в отделна сфера на дейност или във връзка с определено лице или бизнес. Заедно с уменията и опита на специалистите по риска (актюерите), ще можем да определяме още по-справедливо премиите, защото ще познаваме клиентите и партньорите още по-добре.
  • По-добра услуга за клиента: Чатботовете с ИИ могат да отговарят на клиентски запитвания 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, като осигуряват незабавна помощ. ИИ може също така да персонализира препоръките въз основа на индивидуалните данни на клиентите, което подобрява преживяването на клиентите (т.нар. customer experience), включително намаляване на цената, повишава доверието и връзката с компанията.
  • Разкриването и развитието на нови пазарни ниши: Голяма част от населението на Балканите (Гърция, България, Румъния), милиони хора се застраховат срещу рискове само когато това е абсолютно задължително по закон (прилика в манталитета, въпреки сериозните езикови различия) и затова при непредвидимите климатични промени и авангардни начинания все по-често изпадат в тежки финансови ситуации. ИИ ще помогне значително да се развие личната оценката на риска и издигането на здравната, финансовата и осигурителната култура на големи групи от населението.

Разбира се, много бихме искали висшето образование в България да се реформира към и със силен акцент върху STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics – природни науки, технологии, инженерни специалности и математика). Обществото и ние имаме още много работа по създаването и внедряването на нормативна база, която да ни гарантира, че ИИ взема предвид етичните последици и комплексността на всяка отделна ситуация като например страховете, свързани със съхраняването и поверителността на данните.

Едно обаче е сигурно: бъдещето вече е тук и ние го изграждаме.

На основание чл.175а, ал.4 от КСО, „ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД информира осигурените лица, че с решение на Съвета на директорите от 26.07.2023 г., са извършени изменения и допълнения в инвестиционните политики на управляваните от Дружеството фондове за допълнително пенсионно осигуряване. Промените са свързани с изменения в нормативната уредба, както и с прецизиране на отделни текстове и са както следва:

  • В Инвестиционната политика на УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“: чл.10, ал.2, чл.14, ал.1, т.10-14, чл.14, ал.2, т.1 (трето тире), чл.14, ал.2, т.13-18, чл.15, ал.1, т.4, чл.15, ал.6, чл.16, ал.7-8, чл.17, заглавие към чл.22, чл.24, ал.1 (четвърто тире), чл.24, ал.1, т.2, чл.28 (първо и трето тире), чл.29, чл.30, 2 от Допълнителни разпоредби, Приложения №1-№2
  • В Инвестиционната политика на ППФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“: чл.10, ал.2, чл.14, ал.1, т.10-14, чл.14, ал.2, т.1 (трето тире), чл.14, ал.2, т.13-18, чл.15, ал.1, т.4, чл.15, ал.6, чл.16, ал.7-8, чл.17, заглавие към чл.22, чл.24, ал.1 (четвърто тире), чл.24, ал.1, т.2, чл.28 (първо и трето тире), чл.29, чл.30, 2 от Допълнителни разпоредби, Приложения №1-№2
  • В Инвестиционната политика на ДПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“: чл.10, ал.2, чл.14, ал.1, т.10-14, чл.14, ал.2, т.1 (трето тире), чл.14, ал.2, т.7-12, чл.15, ал.1, т.4, чл.15, ал.6, чл.16, ал.7-8, чл.17, заглавие към чл.22, чл.24, ал.1 (четвърто тире), чл.24, ал.1, т.2, чл.28, чл.29, чл.30, 2 от Допълнителни разпоредби, Приложения №1-№2

 

Съобщения за настъпилите промени в инвестиционните политики на УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“, ППФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ и ДПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ са публикувани във в-к „Телеграф“ и в-к „Труд“.

 

С актуалните инвестиционни политики можете да се запознаете тук.

Според изпълнителния директор на „ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве“ моментът е кризисен, но в дългосрочен план парите в пенсионните фондове са защитени

Една от тревожните мантри, които се разпространяват в последно време, е, че вследствие на сериозните кризи, в които се намира България, парите за пенсия от капиталовите стълбове на пенсионната система се стопяват, че гражданите губят вложеният си.

– Вярно ли е това, г-н Терзиев?

– Инвестициите във фондове за доброволно пенсионно осигуряване са дългосрочни спестявания. Затова и доходността трябва да се разглежда в дългосрочен аспект. В момента сме в период на няколко едновременни кризи. Логично е и да има намаляване на сумите във фондовете. Но обикновено темповете на нарастване след криза са значително по-бързи отколкото темповете на спад по време на кризата. Един от активите, в които фондовете инвестират средствата, които акумулират, са държавните ценни книжа (ДКЦ). В момента наблюдаваме спад в стойността на ДЦК на редица държави – на места с над 50%. А това се смята за едно от най-сигурните вложения.

Вероятно поради сривовете в цените на този вид ценни книжа през третото тримесечие на 2022 г. се регистрира промяна в инвестициите на универсалните пенсионни фондове. Делът на дълговите ценни книжа на държави и международни финансови организации остава най-голям, но към края на септември намалява до 53,17% в сравнение с 55% през 2021 г. Делът на инвестициите в акции нараства до 35,32% от 33,18% година по-рано, а на корпоративните облигации спада до 8,79% от 9,51%.

Войната в Украйна допълнително влошава ситуацията – европейската икономика се забавя, инфлацията расте. Имаме рекордна инфлация за последните 2 десетилетия.

Но въпреки всичко трябва да се има предвид, че това е една моментна ситуация. Ако се анализират последните 10 години, откакто съществуват пенсионните фондове, доходността им е положителна. Фондовете имат капацитет да излязат с положителен резултат.

– Какво се прави за минимизиране на щетите от кризата?

– В момент като сегашния се търсят пристани на стабилност. Пазарът на акции реагира на различни новини и като резултат се регистрират скокове в цените, които фондовете се стараят да уловят, за да защитят парите на хората.

Законодателят е предвидил пълна защита на средствата и бруто вноските, които осигурените лица влагат във втория стълб. Т.е. дружествата и пенсионните фондове никога няма да изплатят по-малко от вложенията на всеки осигурен. Всичко останало ще е допълнителен доход.

А това отново прави фондовете по-сигурен пристан за вложенията на хората в сравнение с банковите депозити, тъй като там са защитени само сумите до 196 000 лв.

– Какво е решението?

– Капиталовите схеми са една от най-добрите инвестиционни алтернативи към момента. Ако гражданите спестяват за трета пенсия от самото начало на трудовия си стаж, с голяма вероятност биха си гарантирали спокойствие, когато дойде моментът за пенсиониране. Но и дотогава спестените пари могат да се окажат ценен ресурс в случай на неотложна нужда или просто като средство за съхранение на изработените пари от инфлацията. В момента инвестицията в капиталова пенсионна схема може да се счита за по-ефективно вложение от това в недвижим имот или банков депозит. Ако човек има нужда от средства, не може спешно да продаде една стая от инвестиционното си жилище, но може да изтегли част от средствата в личната си партида в пенсионен фонд. При това, без да загуби, както би се случило, ако изтегли пари от банков депозит преди падежа. Партидите във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване са лични и могат да се наследяват.

– Достатъчно ясни ли са за хората предимствата на допълнителното пенсионно осигуряване?

– Осигурителният сектор бележи забележително развитие през последните три години. Инвестиционните портфейли на пенсионните фондове са добре структурирани и силно диверсифицирани, разполагат с адекватни резерви, които да гарантират изплащането на пожизнените пенсии.

Активите на пенсионните фондове подлежат на ежедневен контрол от КФН. А и дейността по допълнително пенсионно осигуряване е една от най-стриктно регулираните.

– Как този вид спестяване може да стане по-привлекателен?

– За да стане този вид спестяване по-атрактивен, са необходими законови промени. Според сегашното законодателство, месечният облагаем доход се намалява с внесените през месеца за сметка на лицата лични вноски за доброволно пенсионно осигуряване, ако са в размер до 10 на сто от този доход. По този начин се намалява дължимият от лицата данък общ доход и почти една трета от вноската е за сметка на спестения данък.

За едноличните търговци облагаемият доход, формиран по реда на ЗКПО, се намалява с направените лични вноски за доброволно пенсионно осигуряване в размер на до 10% от този доход. Облекчението се ползва при подаване на годишната данъчна декларация.

За лицата, упражняващи свободни професии (архитекти?, адвокати, общопрактикуващи лекари и др.), облагаемият доход, редуциран с нормативно признатите разходи, се намалява с направените лични вноски за доброволно пенсионно осигуряване в размер до 10% от този доход. Облекчението може да се ползва както авансово, така и годишно при подаване на данъчната декларация.

Същото важи и за лицата, наети по договори за възлагане на управление и контрол, както и по граждански договори – облагаемият доход, редуциран с нормативно признатите разходи, се намалява с направените лични вноски, а облекчението може да се ползва както авансово, така и годишно при подаване на данъчната декларация.
Тази норма не е променяна повече от 10 години. Увеличаване на процента данъчно облекчение би мотивирало повече българи да инвестират в капиталови схеми –а това ще ги направи независими след пенсионирането. Освен това тези хора няма да разчитат на пенсионната система, а когато имат нужда от повече средства, биха се обърнали към натрупаните по собствената си пенсионна партида. Тези пари пък ще се върнат в икономиката под формата на инвестиции.

Любопитен факт доказва, че дори управниците в Китай са прозрели ползите от капиталовите схеми. Наскоро там бе позволено на населението в определени области да инвестира в пенсионни фондове. Защото това е инвестиция в бъдещето.

https://www.standartnews.com/biznes/uvelichenie-na-danchnoto-oblekchenie-bi-napravilo-investitsiyata-za-vtora-pensiya-po-atraktivna-514536.html

https://epicenter.bg/article/Terziev–Uvelichenie-na-danachnoto-oblekchenie-bi-napravilo-investitsiyata-za-vtora-pensiya-po-zhelana/305726/4/0

Сред четирите “печелещи” клиенти и пари фондове влиза и най-новият “Далл Богг: Живот и Здраве”, който реално заработи от началото на 2022 г. и в момента всъщност повече привлича клиенти от другите компании с по-обещаващи условия.

Цялата статия може да прочетете тук.

На 23.06.2022 г., с подписването на първия договор за изплащане на допълнителна пожизнена пенсия за старост на осигурено в УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ лице, Съветът на директорите на „ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД взе решение за създаване на Фонд за изплащане на пожизнени пенсии „ДаллБогг: Живот и Здраве“.

Днес, с Решение № 546-ФИПП от 30.06.2022 г., Комисията за финансов надзор вписа в регистъра по чл.30, ал.1, т.13 от Закона за Комисията за финансов надзор Фонд за изплащане на пожизнени пенсии „ДаллБогг: Живот и Здраве“.

Размерът на месечните плащания не може да бъде по-малък от 15 на сто от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл.68, ал.1 от КСО.

С правилата на Фонд за изплащане на пожизнени пенсии „ДаллБогг: Живот и Здраве“ можете да се запознаете тук.